Elta MW170G Microwave Oven User Manual


 
57 58
P
P
ol
ol
P
P
ol
ol
INSTRUKCJA OBSŁUGI MW170G/GE KUCHENKA MIKROFALOWA Z GRILLEM
Szanowny Kliencie,
W celu uniknięcia niepożądanych uszkodzeń i wypadków, spowodowanych przez nieprawidłowe użycie
urządzenia, należy przed ur uchomieniem go uważnie przeczytać poniższą instrukcję obsługi. Prosimy
stosować ją zawsze i bez wyjątku. Przekazując urządzenie osobie trzeciej, należy dołączyć do niego instrukcję
obsługi.
BUDOWA
Elementy
1. Otwory wentylacyjne
2. Ekran w drzwiach
3. Drzwi
4. Pierścień obrotowy tależa
5. Łącznik
6. Talerz obrotowy
7.Ruszt grilla
8. Kabel zasilający z wtyczką
9. Pokrętło mocy
10. Pokrętło zegara
11. Grill
Wybór trybu pracy
Pokrętło zegara (10)
0 – 30 Minut
Pokrętło mocy (9)
LOW (niski) 119W
DEFROST (rozmrażanie) 259W
MED (Średni) 462W
M.HIGH (Średnio wysoki) 595W
HIGH (wysoki) 700W
GRILL 800W
COMB 1 MW 30% & GRILL 70%
COMB 2 MW 49% & GRILL 51%
COMB 3 MW 67% & GRILL 33%
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
•Nieprawidłowa obsługa oraz nieodpowiednie obchodzenie się z urządzeniem mogą prowadzić do zakłóceń
jego pracy i do obrażeń ciała użytkownika.
•Urządzenie może być używane jedynie do przewidzianego celu. W przypadku niezgodnego z
przeznaczeniem użycia lub nieodpowiedniej obsługi nie będzie przejęta odpowiedzialność za powstałe
szkody.
•Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić, czy rodzaj prądu oraz napięcie sieciowe zgadza
się z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
•Nie zanurzać urządzenia i wtyczki w wodzie lub innych płynach. Jeżeli jednak zdarzy się, że urządzenie
wpadnie do wody, natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, a urządzenie przekazać przed ponownym
użyciem do przeglądu przez fachowca. Istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia przez porażenie
prądem!
•Nigdy nie otwierać samemu obudowy!
•W żadnym wypadku nie wprowadzać przedmiotów do wnętrza obudowy.
•Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami, nie stawiać go na wilgotnym podłożu i nie używać go, jeżeli jest
mokre.
•Nigdy nie chwytać wtyczki mokrymi rękami.
•Kontrolować regularnie kabel zasilający i wtyczkę pod względem ewentualnych uszkodzeń. W przypadku
uszkodzeń kabel zasilający i wtyczka muszą zostać wymienione przez producenta lub wykwalifikowanego
fachowca w celu uniknięcia narażenia na niebezpieczeństwo.
•Nie używać urządzenia, jeżeli kabel zasilający i wtyczka wykazują uszkodzenia, urządzenie upadło na ziemię
lub uszkodzone zostało uszkodzone w inny sposób. W takich przypadkach przekazać urządzenie do kontroli
względnie naprawy w specjalistycznym warsztacie.
•Nie próbować nigdy naprawy samemu. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem!
•Nie zawieszać kabla sieciowego nad ostrymi kantami i trzymać z dala od gorących przedmiotów i otwartego
płomienia. Odłączać kabel od gniazdka ciągnąc tylko za wtyczkę.
•Dodatkową ochronę zapewnia montaż w instalacji domowej zabezpieczenia o znamionowym prądzie
wyzwalającym nie większym jak 30 mA. Proszę zasięgnąć rady u instalatora urządzeń elektrycznych.
•Kabel zasilający, jak i ewentualny przedłużacz tak ułożyć, żeby nie było możliwe niezamierzone pociągnięcie
oraz potknięcie się o niego.
•Jeżeli używany jest przedłużacz, musi on posiadać odpowiednie parametry. W przeciwnym wypadku
nastąpić może przegrzanie kabla i/lub wtyczki.
•Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego i do stosowania na zewnątrz.
•Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru w trakcie jego użytkowania.
•Dzieci mogą nie rozpoznać niebezpieczeństwa wynikającego z nieumiejętnego obchodzenia się
urządzeniami elektrycznymi. Dlatego nigdy nie wolno pozwolić dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru.
•Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, jeżeli urządzenie nie jest używane i przed czyszczeniem.
Uwaga! Urządzenie jest pod napięciem dopóki podłączone jest ono gniazdka.
•Wyłączyć urządzenie przed wyciągnięciem wtyczki z gniazdka.
•Nigdy nie przenosić urządzenia trzymając za kabel.
SZCZEGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
•Podczas pierwszego użycia możliwe jest pojawienie się dymu, co jednak nie stanowi zagrożenia. Zapewnij
odpowiednią wentylację pomieszczenia, w którym używasz urządzenia.
•Używaj urządzenia wyłącznie z produktami spożywczymi.
•Nie używaj urządzenia do suszenia ubrania, papieru lub innych rzeczy.
•Nie używaj wnętrza kuchenki do przechowywania innych przedmiotów.
•Używaj kuchenki mikrofalowej tylko, gdy w środku urządzenia znajduje się jedzenie.
•Nie włączaj pustej kuchenki mikrofalowej. Może to prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
•Używaj urządzenia tylko z poprawnie zainstalowanym talerzem obrotowym.
•Przed podgrzaniem potraw usuń z nich wszystkie łatwopalne materiały opakunkowe. Istnieje ryzyko
pożaru. Jeżeli pojawi się dym wyłącz urządzenie oraz wyjmij wtyczkę zasilania kuchenki z gniazda
zasilania. Pozostaw drzwi kuchenki zamknięte.
•Podczas podgrzewania płynów usuń wszystkie metalowe obiekty, na przykład łyżki, unikniesz powstania
efektu opóźnionego zagotowania. Efekt opóźnionego zagotowania zachodzi, gdy poziom temperatury
gotowania został przekroczony, ale bez zagotowania płynu. Prowadzi to do efektu opóźnionego
zagotowania. W rezultacie najmniejsze poruszenie płynu może prowadzić do gwałtownego wrzenia płynu.
Ryzyko poparzenia.
•Nie podgrzewaj potraw w zamkniętych pojemnikach, może to prowadzić do ich przegrzania i wybuchu.
•Produkty ze skórką, takie jak ziemniaki, pomidory, kiełbaski przed podgrzaniem powinny być w kilku
miejscach przekłute, pozwoli to uniknąć ich pęknięcia.
•Nie podgrzewaj jajek w skorupkach. Mogą one eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania. Przed
podgrzaniem smażonego jajka lekko porusz żółtko.
•Przed podgrzaniem pokarmu dla dzieci, z butelki usuń wszystkie uszczelki oraz smoczek. Po podgrzaniu
wstrząśnij butelką, aby wyrównać temperaturę płynu. Przed podaniem pokarmu dzieciom sprawdź jego
temperaturę.
•Pojemniki oraz folie przeznaczone do podgrzewania w kuchence mikrofalowej zawsze otwieraj w kierunku
10
9
M-Low
Med
M.High
High
TIME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11