Elta MW170G Microwave Oven User Manual


 
65 66
NL
NL
NL
NL
GEBRUIKSAANWIJZING MW170G/GE MAGNETRON MET GRILL
Beste Klant,
Om schade te voorkomen door verkeerd gebruik lees eerst de gebruiksaanwijzing goed door. Volg altijd de
veiligheidsinstructies. Wanneer dit apparaat doorgegeven wordt aan een ander persoon zorg dan dat de
gebruiksaanwijzing aanwezig is.
ONDERDELEN
Onderdelen
1. Verluchtingsgleuven
2. Kijkvenster
3. Deur
4. Kogellager voor draaiplaat
5. andrijver
6. Draaiplaat
7. Grill rooster
8. Kabel en stroomstekker
9. Vermogensregelaar
10. Tijdregelaar
11. Grill
Modusselectie
Tijd regelaar (10)
0 - 30 minuten
Vermogensregelaar (9)
LOW (laag) 119W
DEFROST (ontdooien) 259W
MED 462W
M.HIGH (matig hoog) 595W
HIGH (hoog) 700W
GRILL 800W
COMB 1 MW 30% & GRILL 70%
COMB 2 MW 49% & GRILL 51%
COMB 3 MW 67% & GRILL 33%
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
•Een verkeerd gebruik of een onjuiste behandeling kan tot storingen van het apparaat en verwondingen bij
de gebruiker leiden.
•Het apparaat mag enkel voor de voorziene doeleinden gebruikt worden. Bij een onjuist gebruik, of bij een
verkeerde hantering wordt geen aansprakelijkheid voor eventueel optredende schade aanvaard.
•Gelieve voor de aansluiting op het net te controleren of het stroomtype en de netspanning overeenkomen
met de desbetreffende gegevens op het typeplaatje van het apparaat.
•Het apparaat en de netstekker niet in water of andere vloeistoffen onderdompelen. Als het apparaat toch
ooit in het water terechtkomt, onmiddellijk de stekker uittrekken en het apparaat bij een vakman laten
controleren alvorens het opnieuw te gebruiken. Anders bestaat levensgevaar wegens het risico van
een elektrische schok!
•Probeer nooit zelf om de behuizing te openen!
•Steek niet met voorwerpen in de binnenkant van de behuizing.
•Gebruik het apparaat niet als u natte handen heeft, op een vochtige vloer of als het apparaat nat is.
•De netstekker nooit met natte of vochtige handen aanraken.
•De netkabel en de netstekker regelmatig op eventuele beschadigingen controleren. Bij beschadigingen
moeten de netkabel en de netstekker door een hersteller, resp. een bevoegde technische dienst
vervangen worden om gevaar te vermijden.
•Het apparaat niet in gebruik nemen als de netkabel of de netstekker schade vertonen, of als op het
apparaat op de grond gevallen is, of op een andere manier beschadigd werd. In dergelijke gevallen moet
het apparaat ter controle en eventuele herstelling naar een bevoegde technische dienst gebracht worden.
•Porbeer nooit om het apparaat zelf te herstellen. U zou het gevaar lopen een elektrische schok te krijgen!
•De netkabel niet over scherpe kanten laten hangen en uit de buurt houden van verhitte voorwerpen en
open vlammen. Trek de kabel enkel aan de stekker uit het stopcontact.
•De inbouw van een verliesstroomschakelaar met een nominale afvalstroom van niet meer dan 30 mA in de
huisinstallatie biedt een bijkomende bescherming. Vraag raad aan uw elektro-installateur!
•Leg de kabel en de eventueel benodigde verlengkabel zodanig dat men er niet ongewild aan kan trekken
of erover kan vallen.
•Als een verlengkabel gebruikt wordt, moet deze voor het overeenkomstig vermogen geschikt zijn. Anders
kan het tot een oververhitting van de kabel en/of stekker komen.
•Dit apparaat is noch voor commercieel gebruik, noch voor gebruik in openlucht geschikt.
•Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbewaakt achter.
•Kinderen kunnen de gevaren die in de verkeerde omgang met elektro-toestellen schuilen niet herkennen.
Laat elektrische huishoudelijke apparatuur daarom nooit zonder toezicht door kinderen gebruiken.
•Trek de netstekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is en voor elke reiniging.
Opgelet! Het apparaat staat onder stroom zolang het op het stroomnet aangesloten is.
•Schakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
•Het apparaat mag enkel gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor het voorzien is.
•Er mogen enkel onderdelen van de fabrikant of van zijn plaatselijke verdeler gebruikt worden.
•Het apparaat nooit aan het netsnoer dragen.
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSADVIES
•Bij het eerste gebruik kan enige rookvorming ontstaan, maar dit is geen reden tot bezorgdheid. Zorg er
altijd voor dat de kamer waarin het apparaat gebruikt wordt, goed verlucht wordt.
•Gebruik dit apparaat enkel voor de bereiding van eetwaren of dranken.
•Gebruik dit apparaat niet om kleren, papier of andere elementen te drogen.
•Sla niets binnen het apparaat op.
•Schakel de magnetron alleen aan als er eetwaren in staan.
•Als het apparaat zonder inhoud ingeschakeld wordt, wordt het zwaar belast. Dit kan het apparaat
beschadigen.
•Zet het apparaat alleen aan als de draaiplaat goed geïnstalleerd is.
•Verwijder alle ontvlambare verpakking van voedingswaren of dranken alvorens ze op te warmen. Dit kan
een ernstig gevaar vormen. Als zich rook zou ontwikkelen, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en
trek de stroomstekker uit. Laat de deur gesloten om eventueel ontstane vlammen te verstikken.
•Verwijder metalen lepels of gelijkaardige voorwerpen voor het verwarmen van vloeistoffen om een
kookvertraging te vermijden. Als zich een kookvertraging voordoet, wordt het normale kookpunt
overschreden zonder dat de vloeistof begint te koken, waardoor een oververhitting ontstaat. Bijgevolg kan
de kleinste agitatie van de vloeistof ervoor zorgen dat deze plots begint te koken. Gevaar van
brandwonden!
•Verwarm uw maaltijden of dranken nooit in verzegelde recipiënten, aangezien deze kunnen exploderen.
•Voedingswaren met een schil, zoals tomaten, aardappelen of worsten, moeten eerst doorprikt worden voor
ze verwarmd worden omdat ze anders zouden barsten.
•Verwarm geen eieren in hun schaal in de magnetron. Ze zullen in het midden sneller verwarmen en
kunnen uit elkaar spatten. Doorprik de eierdooier van gebakken eieren alvorens ze te verwarmen.
•Verwijder voor het verwarmen van babyvoeding de verzegeling of het fopspeen. Na het verwarmen goed
schudden om de warmte gelijkmatig te verdelen. Controleer altijd de temperatuur van het babyvoedsel
alvorens dit aan het kind te geven.
•Open de deksels van verwarmde recipiënten zoals magnetronbestendige folies, popcorn-zakken of voor
10
9
M-Low
Med
M.High
High
TIME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11