Elta MW170G Microwave Oven User Manual


 
73 74
TR
TR
TR
TR
KULLANIM KLAVUZU MW170G/GE MIKRODALGA FIRIN- IZGARALI
Sayýn Müþterimiz;
Lütfen, yanlýþ kullanýmdan doðacak hasarlarý önlemek için, aygýtý þehir þebekesine baðlamadan önce, tüm
“Kullaným Talimatname”sini dikkatlice okuyunuz. Lütfen, güvenlik bilgilerine azami dikkat gösteriniz. Eðer aleti,
3. kiþilerin kullanýmýna verirseniz, “Kullaným Talimatname”sini de o kiþiye veriniz.
MONTAJ
Parçalar
1. Havalandýrma delikleri
2. Görüntü penceresi
3. Kapý
4. Dönen kapak için rulo lastiði
5. Beraber hareket ettirme parçasý
6. Dönen kapak
7. Izgara parmaklýðý
. 8. Elektrik kablosu ve fiþi
9. Güç ayar düðmesi
10. Zaman ayarý
11. Izgara
Ýþlem seçim tuþu
Zaman ayarý (10)
0 – 30 Dakika
Güç / Kapasite ayarý (9)
Low (düþük / az) 119W
Defrost (Buz eritme) 259W
Med (Orta) 462W
M.high (Yüksek- Orta) 595W
High (Yüksek) 700W
GRILL (izgara 800W
COMB 1 MW 30% & IZGARA 70%
COMB 2 MW 49% & IZGARA 51%
COMB 3 MW 67% & IZGARA 33%
GUVENLIK BILGISI
•Yanlýþ veya hatalý kullaným alete zarar verebilir yada kullanýcýnýn yaralanmasýna yol açabilir.
•Aleti, kullaným amacý dýþýnda kullanmayýnýz. Yanlýþ veya hatalý kullanýmdan doðacak olasý hasarlardan
sorumluluk alýnmaz.
•Aleti, prize takmadan önce, aletin gereksindiði ve þebekenizin voltaj uyumunu kontrol edin.
•Aleti, prize takýlý olduðu halde, su veya baþka býr sývýnýn içine koymayýn. Kazara aletin suyun içine düþmesi
durumunda, derhal prizden çekin ve bir uzmana kontrol ettirmeden bir daha kullanmayýn. Dikkatsizlik
ölümcül elektrik þokuna sebeb olabilir!
•Aletin iç bölümlerini koruyan kapaðý açmaya çalýþmayýnýz.
•Aletin iç bölümlerini koruyan kapaðýn içine yabancý cisim atmayýnýz.
•Aleti, ýslak elle, ýslak zeminde ya da aletin kendisi ýslakken kullanmayýnýz.
•Islak ve nemli elle alete dokunmayýnýz.
•Fiþ ve kabloyu olasý bir hasara karþý sýklýkla kontrol ediniz. Eðer fiþ veya kablo hasar görmüþ ise, üreticiden
yada bir uzmandan yardým isteyerek yenisi ile deðiþtiriniz.
•Düþürme sonucu, aletin kendisi yada fiþ veya kablo hasar görmüþ ise kullanmayýnýz. Hasar durumunda
aleti, bir elektrikçiye götürerek kontrol ettiriniz, eðer gerekliyse tamir ettiriniz.
•Aleti kendiniz tamir etmeye çalýþmayýnýz. Elektrik þokuna maruz kalabilirsiniz!
•Aletin kablosunu keskin kenarý olan eþyalardan, sýcak objelerden ve çýplak ateþten uzak tutunuz. Fiþi
prizden çekerken, plastik korumalý fiþ soketini kullanýnýz.
•Daha fazla koruma için; evizin elektrik tesisatýnda devre kesici kullanýn. Bunun için bir elektrikçiye danýþýn.
•Alet kullanýmdayken, kablo ve ya uzatma kablosunun kazara yerinden çýkmayacaðýndan veya birinin ona
takýlmayacaðýndan emin olun.
•Uzatma kablosu, aletinizin güç tüketim deðerleriyle uyumlu olmalýdýr, aksi takdirde kablolarda yada prizde
aþýrý ýsýnma olabilir.
•Bu alet ticari kullanýma ya da açýk hava kullanýmýna uygun deðildir.
•Alet kullanýmdayken, refakatsiz býrakmayýn.
•Çocuklar, elektrikli aletlerin yanlýþ kullanýmýndan doðacak zararlarý anlayamazlar. Bu yüzden sizin
denetiminiz olmaksýzýn bu aletleri kullanmalarýna izin vermeyin.
•Aleti kullanmadýðýnýz zamanlarda fiþten çekiniz ve her defasýnda temizleyiniz.
Tehlike! Alet kullanýmda deðil ama prize takýlýyken içinde düþük miktarda voltaj barýndýrmaktadýr.
•Aleti prizden çekmeden önce, kapatýnýz.
•Aleti kablosundan tutarak taþýmayýnýz.
ÖZEL KORUMA TAVSÝYELERÝ
•Ýlk kullaným esnasýnda hafif duman oluþumu gerçekleþebilir. Ancak bu tehlike teþkil etmez. Odanýn iyi
havalandýrýldýðýndan emin olunuz.
•Cihazý sadece besin maddeleri hazýrlamak için kullanýnýz.
•Cihazý elbise, kâðýt veya baþka nesneleri kurutmak için kullanmayýnýz.
•Piþirme kafesinde nesneler saklamayýnýz.
•Mikro dalgayý sadece içinde besin maddesi bulunmaktaysa çalýþtýrýnýz.
•Cihazda besin maddeleri bulunmadýðýnda (boþ çalýþtýrýldýðýnda) cihaz daha aðýr þekilde zorlanýr. Bu cihazýn
zarar görmesine sebep olabilir.
•Cihazý sadece uygun þekilde yerleþmiþ dönen tabak ile çalýþtýrýnýz.
•Sýcak tutma kaplarýnda (Kaplý kâðýt) veya eriyebilen plastik tabaklar kullanmayýnýz. Yanma tehlikesi
bulunmaktadýr. Duman oluþumunda cihazý derhal kapatmanýz gerekmektedir ve cihazýn fiþi çekilip kapaðýn
kapalý tutulup oluþabilecek alevlerin söndürülmesi gerekmektedir.
•Sývý maddeleri ýsýtýrken sývý maddenin içine bir madeni kaþýk yerleþtirdiðiniz takdirde kaynama gecikmesi
engellenmiþ olur. Kaynama engellendiðinde, kaynama sýcaklýðýna hava kabarcýklarý oluþmadan varýlýr.
Cihazýn en ufak sallantýsýnda bile, cihazýn içinde bulunan sývý madde aniden kaynayabilir ve taþabilir. Yanma
tehlikesi!
•Besin veya sývý besin maddelerini sýký kapalý kaplar içinde olduðu sürece, ýsýtmayýnýz. Aksi takdirde bunlar
patlayabilir.
•Derisi bulunan besin maddelerini, domates, patates, sosis, ýsýtmadan evvel biraz çizgi halinde üzerini
kesiniz, aksi takdirde bunlar piþirme esnasýnda patlarlar.
•Yumurtalarý kabuðu ile mikro dalgada ýsýtmayýnýz. Ortalarý çok çabuk ýsýnýp aniden patlayabilirler. Kýrýk
yumurtalarda ilk önce yumurta sarýsýna bir nesne batýrýnýz.
•Bebek mamasý ýsýtmadan evvel, biberonu ve kapaðýný çýkartýnýz. Isýtma iþleminden sonra iyice sallayýnýz veya
karýþtýrýnýz ve böylelikle sýcaklýk iyice daðýlýr. Çocuðunuza besin maddesini vermeden evvel, mutlaka
sýcaklýðý kontrol ediniz.
•Kabýn kapaðýný açarken, en uzak köþesinden açýnýz veya mikro dalga folyosunu yavaþça kaldýrýnýz ve
patlamýþ mýsýrý veya besin maddelerini ve plastik torbalarý hep yüzünüzden uzak açýnýz.
•Dönen tabak kýrýlmasýný korumak içindir.
- Dönen tabaðý temizlikten evvel soðumasýný bekleyiniz.
- Sýcak besin maddelerini veya nesneleri soðuk, dönen tabak üzerine yerleþtirmeyiniz.
- Soðuk besin maddelerini veya nesneleri sýcak dönen tabak üzerine yerleþtirmeyiniz.
•Sýcak besin maddeleri sayesinde çatal/býçak da ýsýnabilir. Bu yüzden cihazdan bir tabak çýkartýrken hep bir
mutfak bezi kullanýnýz. Yanma tehlikesi!
10
9
M-Low
Med
M.High
High
TIME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11