Elta MW170G Microwave Oven User Manual


 
79 80
TR
TR
TR
TR
IZGARADA PÝÞÝRME
Izgarada piþireceðiniz yiyecekleri ýzgara teline koyun dönen tabaða yerleþtirin.
Yiyecek/yemek Gramajýn Güç seviyesi Dakika Notlar
ölçümü zamaný
Ekmek
Tost ekmeði / 11mm 4 dilim Grill Yaklaþýk 3 1/3 Cihazý 5 dakika
(her yüzü) ýzgarada önceden ýsýtýnýz.
piþecek
Et
Sýðýr bifteði Yaklaþýk 500 Grill Yaklaþýk 50 5 dakika önceden
(4 parça) ýzgarada piþecek cihazý ýsýtýnýz ve
biftekleri 25 dakika
önceden terbiye ediniz.
But Yaklaþýk 240 Grill Yaklaþýk 48 5 dakika önceden
cihazý ýzgarada piþecek
ýsýtýnýz ve butlarý 24 dakka
önceden terbiye ediniz
Not: Yiyeceklerinizi önceden ýsýtarak da ýzgara iþlemiyle piþirebilirsiniz.
BÝRLEÞÝK ÝÞEM
Birleþik iþlemi kullandýðýnýz zaman, uygun bölüme yiyecekleri yerleþtirin ve dönen tabaðýn özerine koyunuz.
Sonra sýrasýyla zaman ayarýný 1, 2 ya da 3’ü seçiniz.
TEMÝZLÝK VE BAKIM
•Bunun için mutlaka Güvenlik Kurallarýný okuyunuz.
•Elektrik fiþini prizden çýkartýnýz ve cihazýn tamamen soðumasýný bekleyiniz.
•Cihazý kesinlikle suya batýrmayýnýz.
•Sadece keskin olmayan deterjanlar kullanýnýz, keskin maddeler, benzin, demir fýrçalar veya çizici süngerler
kullanmayýnýz.
•Dönen tabaðý ve rulo lastiðini temizlik için çýkartabilirsiniz.
•Cihazýn içini yumuþak bir bez ile ve sabunlu su ile temizleyip kurulayýnýz.
•Cihazýn kapý bölümünde ve koruma lastiklerinin temizliðinde özen gösteriniz. Pislikleri iyice sýcak sabunlu su
ile temizleyiniz ve alanlarýný kurulayýnýz.
•Yað veya çorba cihazýn içine döküldüðünde bunlarý mutlaka temizleyiniz. Aksi takdirde, bir sonraki
kullanýmda bular duman oluþturabilirler. Sýçramýþ besin maddeleri ateþe sebep olabilirler!
•Dönen tabaðý temizlikten sonra tekrar uygun þekilde yerleþtiriniz.
•Kapaðý yumuþak ve ýslak bir bez ile ve hafif bir deterjan ile temizleyiniz.
TEKNÝK BÝLGÝLER
Çalýþma voltajý : 230V~ 50Hz
Güç alýmý : 700W Mikro dalga kuvveti
800W Izgara
Piþirme hücresinin hacmi : 17 l
ÇEVRE KORUMA ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR
Bu ürün, kullaným tarihinin sona ermesiyle birlikte normal ev çöpü kanalýyla tasfiye edilmeyip,
elektrik ve elektronik cihazlarýnýn geri dönüþüm toplama noktalarýna býrakýlmalýdýr.
Ürünün, kullanma talimatýnýn veya ambalajýn üzerinde yer alan sembol buna iþaret etmektedir.
Hammaddeler, üzerlerindeki iþaretler uyarýnca geri dönüþtürülebilir özelliðe sahiptirler. Eski
cihazlarýn geri dönüþtürülmesi, maddi yönden deðerlendirilmesi veya diðer þekillerdeki deðerlendirilmelerine
bulunacaðýnýz desteklerle, çevremizin korunmasý için önemli bir katký saðlamýþ olacaksýnýz.
Lütfen baðlý bulunduðunuz belediye yönetiminden yetkili tasfiye noktasýný öðreniniz.
GARANTI VE MUSTERI SERVISI
Daðýtýmdan önce, ürünümüz titiz bir kalite kontrolünden geçirilmektedir. Bütün bu özene raðmen, eðer
üretimde yada nakliye sýrasýnda bir sorun oluþmuþsa, lütfen satýn aldýðýnýz aleti satýcýya geri iade edin.
Tüketici, yasalarla belirlenmiþ aþaðýdaki garanti haklarýna sahiptir:
Sattýðýmýz ürünlerin 2 senelik garantisi vardýr, garanti ürünün satýldýðý gün baþlar. Bu süre boyunca ortaya
çýkacak kusurlar tarafýmýzdan ücretsiz olarak giderilir. Eðer, üründe noksan bir özellik ya da üretici hatasý
varsa tamir veya deðiþtirme yapýlýr.
Kusur, ürünün uygunsuz taþýnmasý, kötü kullaným, 3. þahýslar tarafýndan orjinal olmayan uygunsuz parçalarla
tamire çalýþýlmasýndan kaynaklanýrsa garanti kapsamýnda deðildir.
elta GmbH
Carl-Zeiss-Str. 8
63322 Rödermark