Elta MW170G Microwave Oven User Manual


 
81 82
CZ
CZ
CZ
CZ
NÁVOD PRO OBSLUHU MW170G/GE MIKROVLNNÁ TROUBA S GRILEM
Vážený zákazníku,
než připojíte vaší fritézu do elektrické sítě, pečlivě prostudujte tento návod k obsluze, aby se nesprávným
použitím nepoškodila. Pozornost věnujte především bezpečnostním pokynům. Pokud předáváte
fritézu třetím stranám, musí být tento Návod k použití nedílnou součástí.
SESTAVEN
Í
Součásti
1. Ventilační otvory
2. Okno
3. Dvířka
4. Obruč na talíř
5. Pohánějící zařízení
6. Otočný talíř
7. Mřížka pro grilování
8. Kabel se zástrčkou
9. Kolečko pro zapnutí
10. Kolečko pro nastavení času
11. Gril
Nastavení režimu
Kolečko pro nastavení času (10)
0 – 30 minut
Kolečko pro zapnuti (9)
LOW (nízký) 119W
DEFROST (rozmrazit) 259W
MED (střední) 462W
M.HIGH (středně vysoká) 595W
HIGH (vysoký) 700W
GRILL 800W
COMB 1 MW 30% & GRILL 70%
COMB 2 MW 49% & GRILL 51%
COMB 3 MW 67% & GRILL 33%
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
•Nesprávným provozem a nevhodným použitím se může fritéza poškodit a uživatel se může zranit.
•Fritéza se může používat pouze pro svůj určený účel. Není přebírána žádná zodpovědnost za jakékoli
možné poškození, zapříčiněné nesprávným použitím či nevhodnou manipulací.
•Než připojíte fritézu k elektrické síti zkontrolujte, zda se napětí a výkon shoduje s údaji na výkonnostním
štítku.
•Zařízení či zásuvku neponořujte do vody či jiných kapalin. Pokud se však náhodou zařízení ocitne ve vodě,
okamžitě odpojte zařízení a před dalším použitím jej nechejte zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
Nedodržení může zapříčinit závažný úraz elektrickým proudem!
•Nikdy se nepokoušejte otevírat plášť zařízení.
•Do pláště neumísťujte žádné předměty.
•Zařízení neobsluhujte s mokrýma rukama, nepoužívejte na mokrém podkladu nebo pokud je samo zařízení
mokré.
•Nedotýkejte se zástrčky mokrýma nebo vlhkýma rukama.
•Pravidelně kontrolujte možné poškození přívodního kabelu a zástrčky. Je-li přívodní kabel či zástrčka
poškozená, musí vyměněny výrobcem nebo kvalifikovanou osobou, abyste nebyli vystaveni nebezpečí.
•Zařízení nepoužívejte, pokud upadlo nebo bylo jiným způsobem poškozeno nebo pokud je poškozen
přívodní kabel či zásuvka. V případě poškození nechejte zařízení zkontrolovat, popřípadě opravit v elektro-
servisu.
•Nikdy se nepokoušejte opravovat zařízení sami. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem!
•Nenechávejte přívodní kabel na ostrých předmětech a zajistěte, aby byl v dostatečné vzdálenosti od
horkých předmětů a přímých plamenů.Zástrčku vytahujte ze zásuvky tak, že držíte pouze zástrčku.
•Je možné nainstalovat zvláštní ochranu do elektrické instalace domu a to použitím proudovým jističem s
jmenovitým vypínacím proudem maximálně 30mA. Pro radu požádejte vašeho elektrikáře.
•Ujistěte se, že nehrozí žádné nebezpečí díky nedbale vedenému přívodnímu či prodlužovacímu kabelu,
nebo že o něj nemůže během používání kdokoli klopýtnout.
•Pokud je použit prodlužovací kabel, musí být vyhovovat příkonu zařízení, jinak může dojít k přehřátí
prodlužovacího kabelu nebo zástrčky.
•Toto zařízení není vhodné pro komerční použití ani pro venkovní použití.
•Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru během používání.
•Děti nejsou schopné rozeznat nebezpečí, jenž je spojené s nesprávným používáním elektrických zařízení.
Nedovolte tedy, aby děti používaly domácí spotřebiče bez dozoru.
•Vždy odpojujte zástrčku ze zásuvky, pokud se fritéza nepoužívá a před čištěním.
Výstraha! Fritéza je stále pod jmenovitým elektrickým napětím, pokud je připojená do síťové zásuvky.
•Než fritézu odpojíte ze zásuvky, vypněte ji.
•Nikdy nenoste fritézu za kabel.
SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ
•Při prvním použití se může objevit zápach, nejedná se o závadu. Místnost, ve které bude přístroj umístěn,
musí mít přiměřenou ventilaci.
•Přístroj používejte pouze pro přípravu jídla a nápojů.
•Nepoužívejte přístroj pro sušení oblečení, papírů nebo jiných věcí.
•Uvnitř přístroje nic neskladujte.
•Mikrovlnnou troubu zapínejte pouze, je-li uvnitř nějaká potravina.
•Při používání na prázdno je mikrovlnná trouba velice namáhaná. Tímto způsobem se může poškodit.
•Když mikrovlnnou troubu zapínáte, musí být otočný talíř správně umístěn.
•Před jejich ohříváním sundejte všechny hořlavé obaly z potraviny nebo nápoje. Mohlo by dojít k požáru.
Jestliže se objeví zápach, ihned přístroj vypněte a odpojte ze zásuvky. Nechte dvířka zavřená, aby nedošlo
k vyšlehnutí plamenů.
•Při ohřívání tekutin dávejte pozor, aby jste je do mikrovlnné trouby nevložili spolu s kovovou lžičkou nebo
jiným podobným předmětem, který by způsobil zpomalení ohřívání. Jestliže je ohřívání zpomaleno, zvýší se
doba ohřívání, aniž by se tekutina ohřála a dojde k přehřátí. Následně sebemenší pohyb tekutiny může
způsobit náhlé spuštění ohřívání. Nebezpečí požáru!
•Nikdy neohřívejte potraviny a nápoje v zatavených kontejnerech, protože by mohly explodovat.
•Potraviny ve slupce jako rajčata, brambory nebo párky by měly být propíchnuty před ohřívání, aby
nepraskly.
•Neohřívejte vejce ve skořápce v mikrovlnné troubě. Vejce se ohřeje rychleji uvnitř a mohlo by explodovat.
Propíchněte žloutek smaženého vejce před ohříváním.
•Před ohříváním dětské stravy sundejte zátku nebo dudlík. Po ohřátí dobře protřepejte, aby se teplo
rovnoměrně rozmístilo. Před krmením dítěte zkontrolujte teplotu pokrmu.
•Vždy vybalte nádobu pro ohřívání z obalů, například ochranné folie, pop-kornové pytle nebo plastové pytle
pro mikrovlnné ohřívání míří vždy směrem od obličeje, aby nedošlo k popálení.
•Chraňte otočný talíř před rozbitím,
- Vždy nechte vychladnout před mytím.
- Na studený otočný talíř nepokládejte horké potraviny nebo předměty.
- Nepokládejte zmražené potraviny nebo předměty na horký otočný talíř.
•Při ohřívání potraviny se ohřívá také talíř a nádoba. Proto vždy použijte rukavice, když vyndáváte pokrm z
mikrovlnné trouby. Nebezpečí popálení!
10
9
M-Low
Med
M.High
High
TIME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11