Elta MW170G Microwave Oven User Manual


 
83 84
CZ
CZ
CZ
CZ
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
•Mikrovlnnou troubu zcela vybalte.
•Umyjte přístroj, jak je popsáno v části Údržba a čištění.
•Před použitím přístroj zkontrolujte, jestli není poškozen, zvláště pak dvířka (3) a zavírání dveří. Jestliže je
přístroj jakkoliv poškozen, nepoužívejte ho.
•Bez správně umístěné obruče pod talíř (4) a talíře (6), byste neměli přistroj používat. Vložte obruč pod talíř
a otočný talíř na pohánějící zařízení (5).
•Ujistěte se, že dvířka se otevírají a zavírají bez problémů. Ihned odstraňte jakékoliv nečistoty ze zavírání
dvířek.
UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE
•Žádné předměty by neměly být umísťovány na přístroj.
•Umístěte přístroj na stabilní, rovný povrch.
•Ujistěte se, že za přístrojem je dostatečný prostor. Ventilační otvory (1) by měly být neustále volné. Nechte
mezeru minimálně 200 mm nad 100 mm za a 50 mm po stranách přístroje.
•Nožičky přístroje by nikdy neměly být sundávány.
•Neumisťujte přístroj do míst, kde by mohl být vystaven přílišnému teplu nebo vlhku a zkontrolujte, zda
nejsou v blízkosti přístroje hořlavé předměty.
•Je-li přístroj umístěn v blízkosti rádia nebo televizoru, může docházet k rušení jejich přijmu. Doporoučení
pro předejití a eliminaci rušení příjmu:
- Pravidelně čistěte dvířka a zavíraní dvířek.
- Nastavte anténu vašeho rádia nebo televizoru.
- Zvětšete vzdálenost mezi mikrovlnnou troubou a rádiem nebo televizorem.
- Zapojte mikrovlnnou troubou do jiné zásuvky než rádio nebo televizor.
•Ujistěte se, že je přistroj zapojen do správně instalované zásuvky.
•Kabel (8) by měl být vždy snadno dosažitelný tak, aby mohl být v případě nebezpečí ihned odpojen.
•Kabel (8) by měl být veden pod přístrojem a neměl by se dotýkat ostrých rohů nebo horkých povrchů.
•Přístroj není určen pro venkovní použití.
NASTAVENÍ TEPLOTY
Nastavení ................................ Použití
Low ........................................ Pro udržení potravin nebo tekutin teplých
Defrost .................................... Pro rozmražení ryb, masa, drůbeže apod
Med ........................................ Pro jemné ohřátí jídla a tekutin
M.high .................................... Pro ohřátí rozmražených potravin a tekutin
High ........................................ Pro rychlé ohřátí jídla a tekutin
OVLÁDÁNÍ
•Otevřete dvířka.
•Umístěte potravinou nebo tekutinou ve vhodné nádobě na otočný talíř. Umístěte silné části potraviny na
okraj nádoby nebo talíře.
Přikrytí potraviny
•Přikryjte potravinu vhodnou pokličkou, aby se teplo rovnoměrně rozprostřelo. Tím také předejdete
vystříknutí nebo vysušení pokrmu.
Ochrana potravin
•Jemné části masa nebo drůbeže by měly být přikryty vhodnou folií, aby nedocházelo k přehřátí.
Míchání pokrmu
•Doporučujeme pokrm nebo tekutinu jednou nebo dvakrát promíchat od okraje do středu.
Přemístění nebo otočení potravin
•Děti obvykle podcení nebezpečí, která plynou z používání elektrických přístrojů. Proto nedovolte dětem
používat přístroj bez dozoru.
•Pozor: děti by měly používat přístroj pouze po řádném poučení o správném používání a o možných
nebezpečích.
•Nikdy přístroj nezapojujte do elektrické zásuvky, která není řádně instalována. Zkontrolujte, zda napětí v
elektrické síti je kompatibilní s údajem uvedeným na etiketě na přístroji.
•Aby nedošlo k úrazu, poškozený kabel smí být vyměněn pouze kvalifikovanou osobou.
•Opravy přístroje by měly být prováděny pouze opravářem vyškoleným výrobcem. V případě nesprávné
opravy se uživatel vystavuje značnému nebezpečí. Varování: je velice nebezpečné, pro kohokoliv jiného
než kvalifikovaného opraváře provádět servis a opravy, které vyžadují výměnu součástí přístroje, které
zajišťují ochranu před radiací mikrovlnných vln.
•Přístroj by měl být udržován v čistotě a po každém použití by měly být odstraněny zbytky jídla.
•Jestliže není přístroj pravidelně umýván, dochází k rychlejšímu opotřebení povrchu přístroje. Dále může být
omezena funkčnost a bezpečnost přístroje.
•Tento přístroj patří mezi ISM přístroje 2 třídy B. Skupina 2 zahrnuje všechny ISM přístroje (průmyslové,
zdravotnické a vědecké), které vytváří radiovou energii a/nebo, které používají jakoukoliv formu vystavení
materiálů elektromagnetické radiaci, a také například elektrojiskrové přístroje. Třída B zahrnuje přístroje,
které jsou určeny pro domácí použití nebo které jsou určeny pro napájení domácí elektrické sítě.
Použitelnost talířů a nástrojů
•Pouze talíře a nástroje, které jsou označeny jako vhodné pro mikrovlnou troubu, mohou být použity.
•Talíře a misky ze skla, porcelánu, kamenné, sklo keramické nebo teplu odolné umělé hmoty mohou být
používány v mikrovlnné troubě. Doporučujeme používat průhledné materiály. Kulaté nádoby jsou vhodnější
než hranaté, u kterých dochází k přehřátí potravin v rozích.
•Nikdy nedávejte do mikrovlnné trouby recyklovaný papír, protože může obsahovat drobné kousky kovu,
které mohou způsobit jiskření.
•Nedávejte nic vyrobeného nebo obsahujícího zlato a stříbro do mikrovlnné trouby, protože může dojít k
jiskření a poškození kovu.
•Nikdy nepoužívejte zatavené kovové nádoby. Mikrovlnné vlny jsou rušeny kovy, které způsobují jiskření.
Otevřete nafouknuté nádoby vyrobené z kovu, například hliníkové nádoby často používané jako obaly pro
jídlo určené pro ohřátí v mikrovlnné troubě, smí být použito pro ohřátí instant jídla.
•Hliník je možno v omezeně použít k přikrytí křehkých částí pokrmu, například při rozmrazování drůbeže.
Ujistěte se, že se hliník nedotýká stěn mikrovlnné trouby. Snažte s dodržet minimální vzdálenost od stěn
mikrovlnné trouby 30mm.
•Nepoužívejte nádoby vyrobené ze dřeva. Při vystavení mikrovlnnému záření se dřevo vysuší a popraská.
POLOŽKA Mikrovlnné Gril Kombinovan
Teplu odolné sklo Ano Vhodný Vhodný
Sklo neodolné vysokým
teplotách
Ne Nevhodný Nevhodný
Teplu odolná keramika Ano Vhodný Vhodný
Plastové nádoby pro mikrovlnné
trouby
Ano Nevhodný Nevhodný
Kuchyňské textilie Ano Nevhodný Nevhodný
Kovové misky nebo plechy Ne Vhodný Nevhodný
Kovové mříže Ne Vhodný Nevhodný
Alobal nebo nádoby z alobalu Ne Vhodný Nevhodný