Philips AZT3201 Cooktop User Manual


 
êÛÒÒÍËÈ
Èesky
Slovensky
Magyar
Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com
îìçäñàà / ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ
ÄÌÚÂÌÌ˚
èÓ‚Ó‰ ̇ۯÌËÍÓ‚ ÒÎÛÊËÚ ‡ÌÚÂÌÌÓÈ FM.
èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Â„Ó ÔÓÎÓÊÂÌË ‰Îfl
ÓÔÚËχθÌÓ„Ó ÔËÂχ.
á‡ÌÂÒÂÌË ‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ ‚ Ô‡ÏflÚ¸
Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡ÌÂÒÚË ‚ Ô‡ÏflÚ¸ Ì ·ÓΠ30
‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ (1-30).
1 ç‡ÒÚÓÈÚÂÒ¸ ̇ ÌÛÊÌÛ˛ ‚‡Ï ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛ Ë
̇ÊÏËÚ PROG.
2 ç‡ÊÏËÚ PRESET3 ,4 ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á, ÂÒÎË ˝ÚÓ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÌÓÏÂ,
ÍÓÚÓ˚È ·Û‰ÂÚ Á‡‰‡Ì ‰Îfl ‰‡ÌÌÓÈ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË.
3 ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸ Á‡ÌÂÒÂÌË ‚ Ô‡ÏflÚ¸, ̇ÊÏËÚ PROG ÔË
ÏË„‡˛˘ÂÈ Ì‡‰ÔËÒË
PRESET.
yç‡ ‰ËÒÔΠ‚ˉÌ˚ ̇‰ÔËÒ¸
PRESET, ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ
‚ÓÎÌ, ˜‡ÒÚÓÚ‡ Ë ÌÓÏÂ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl
Á‡ÌÂÒÂÌÌÓÈ ‚ Ô‡ÏflÚ¸ Òڇ̈ËË.
4 í‡ÍËÏ Ê ӷ‡ÁÓÏ Á‡ÌÂÒËÚ ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ‚Ò ÌÛÊÌ˚Â
‚‡Ï Òڇ̈ËË.
èËϘ‡ÌËÂ: ëڇ̈ËË, ÛÊ Á‡ÌÂÒÂÌÌ˚ ‚ Ô‡ÏflÚ¸,
Ó·ÓÁ̇˜‡˛ÚÒfl ̇‰ÔËÒ¸˛
PRESET Ë ÌÓÏÂÓÏ
ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl.
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ Á‡ÌÂÒÂÌÌÛ˛ ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛
1 ç‡ÊÏËÚ FM/ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸ ‡‰ËÓ.
2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË PRESET3 ,4 Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ p‡Á ‰Ó ÔÓ‚ÎÂÌË
ÌÛÊÌÓÈ Òڇ̈ËË.
y燘Ë̇ÂÚÒfl ÔÓË„˚‚‡ÌË ‡‰ËÓ. ç‡ ‰ËÒÔΠ‚ˉÌ˚ ̇‰ÔËÒ¸
PROGRAM, ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ‚ÓÎÌ, ˜‡ÒÚÓÚ‡ Ë ÌÓÏÂ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl
Á‡ÌÂÒÂÌÌÓÈ ‚ Ô‡ÏflÚ¸ Òڇ̈ËË.
îìçäñàà
RESUME Ë HOLD
HOLD – ÅÎÓÍËӂ͇ ‚ÒÂı ÍÌÓÔÓÍ
Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡Ú¸ ÍÌÓÔÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÔÛÚÂÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂÎfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË HOLD. íÂÔÂ¸ ÔË Ì‡Ê‡ÚËfl ÍÌÓÔÓÍ ÓÔÂ‡ˆËË
Ì ‚˚ÔÓÎÌfl˛ÚÒfl. ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡, ̇ÔËÏÂ, ‚ ÚÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ‚˚ ‚ÂÁÂÚ ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ ‚ ÒÛÏÍÂ. ÖÒÎË ÙÛÌ͈Ëfl HOLD
‚Íβ˜Â̇, ‚˚ ÏÓÊÂÚ ËÁ·Âʇڸ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ„Ó ‚Íβ˜ÂÌËfl ‰Û„Ëı ÙÛÌ͈ËÈ.
1 ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË HOLD ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
‡ÍÚË‚ËÓ‚‡Ú¸ ÙÛÌÍˆË˛ HOLD.
yíÂÔÂ¸ ‚Ò ÍÌÓÔÍË Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡Ì˚. ÖÒÎË ‚˚
̇ÊÏÂÚ ͇ÍÛ˛-ÎË·Ó ÍÌÓÔÍÛ, ÚÓ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
ÔÓfl‚ËÚÒfl ̇‰ÔËÒ¸ HoLd. ÖÒÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
‚˚Íβ˜ÂÌÓ, ÚÓ Ì‡‰ÔËÒ¸ hold ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ̇
‰ËÒÔΠÚÓθÍÓ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ‚˚
̇ÊÏÂÚ ÍÌÓÔÍÛ 2; ËÎË FM.
2 ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ÙÛÌÍˆË˛ HOLD,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË OFF.
èËϘ‡ÌËÂ: ÖÒÎË ‚˚ ÓÚÍβ˜ËÚ ÙÛÌÍˆË˛ HOLD ÔÛÚÂÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂÎfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË RESUME Ë Á‡ÚÂÏ ÒÌÓ‚‡
‚Íβ˜ËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÚÓ ÔÓË„˚‚‡ÌË ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl ‚ ÚÓ„Ó
ÏÂÒÚ‡, „‰Â ÓÌÓ ·˚ÎÓ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ.
èÓË„˚‚‡ÌË ‡‰ËÓ
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ̇ÒÚÓËÚ¸Òfl ̇ β·Û˛ ÒÚ‡ÌˆË˛ FM
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ËÎË ‚Û˜ÌÛ˛.
1 ç‡ÊÏËÚ FM/ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸ ‡‰ËÓ.
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
1 ç‡ÊÏËÚ ËÎË § Ë ‰ÂÊËڠ ‚ ̇ʇÚÓÏ
ÒÓÒÚÓflÌËË Ì‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂ 2
ÒÂÍÛ̉˚.
yꇉËÓ Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡ÂÚÒfl ̇ ÒÚ‡ÌˆË˛ Ò
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ÒËÎÓÈ Ò˄̇· Ë Ì‡˜Ë̇ÂÚÒfl
ÔÓË„˚‚‡ÌË ‡‰ËÓ. ç‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ‰‡ÌÌ˚È ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ‚ÓÎÌ Ë ˜‡ÒÚÓÚ‡.
2 èÓ‚ÚÓËÚ ÔÓËÒÍ ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ ‚˚ Ì ̇ȉÂÚ ÌÛÊÌÛ˛ ‚‡Ï
‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛.
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË ‚Û˜ÌÛ˛
1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ËÎË § Ë ‰ÂÊËڠ ‚ ̇ʇÚÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË.
2 éÚÔÛÒÚËÚ ËÎË §, Á‡ÚÂÏ ÒÌÓ‚‡ Í‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡ÊÏËÚ ËÎË §,
ÂÒÎË ‚˚ ÔË·ÎËÁËÎËÒ¸ Í ÌÛÊÌÓÈ ‚‡Ï ˜‡ÒÚÓÚÂ.
3 ä‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡ÊÏËÚ ËÎË § ÌÂÒÍÓθÍÓ
‡Á ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ ‚˚ Ì ‰ÓÒÚË„ÌËÚ ÌÛÊÌÛ˛
‚‡Ï ˜‡ÒÚÓÚÛ.
yꇉËÓ Ì‡˜Ë̇ÂÚ ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ. ç‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
‚ˉÌ˚ ‰‡ÌÌ˚È ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ‚ÓÎÌ Ë ˜‡ÒÚÓÚ‡.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÍβ˜ËÚ¸Òfl Ò ÔÓË„˚‚‡ÌËfl
‡‰ËÓ Ì‡ ÔÓË„˚‚‡ÌË CD, ̇ÊÏËÚ 2; .
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ‡‰ËÓ, ̇ÊÏËÚ FM ËÎË 9.
îìçäñàà
Ç˚·Ó ‡Á΢Ì˚ı ÂÊËÏÓ‚ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl – MODE
ÇÓÁÏÓÊÌÓ ÔÓË„˚‚‡ÌË Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ ‚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÂ
ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË, ÔÓ‚ÚÓÂÌË Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË
ËÎË CD, ‡ Ú‡ÍÊ ÔÓË„˚‚‡ÌË ÔÂ‚˚ı ÌÂÒÍÓθÍËı
ÒÂÍÛ̉ ͇ʉÓÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË.
1 Ç ıӉ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MODE
ÒÚÓθÍÓ ‡Á, ÒÍÓθÍÓ ˝ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰Îfl ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸ Ó‰ËÌ ËÁ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı «ÂÊËÏÓ‚».
ÇÍβ˜ÂÌÌ˚È ÂÊËÏ ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ.
yshuffle : ÇÒÂ Á‚ÛÍÓ‚˚Â ‰ÓÓÊÍË CD
ÔÓË„˚‚‡˛ÚÒfl ‚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ
ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ ‚ÒÂ
‰ÓÓÊÍË Ì ·Û‰ÛÚ ÔÓË„‡Ì˚ Ó‰ËÌ ‡Á.
yshuffle repeat all : ÇÒÂ Á‚ÛÍÓ‚˚Â
‰ÓÓÊÍË CD ÔÓË„˚‚‡˛ÚÒfl ÔÓ‚ÚÓÌÓ ‚
ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË.
yrepeat : чÌ̇fl Á‚ÛÍÓ‚‡fl ‰ÓÓÊ͇
ÔÓË„˚‚‡ÂÚÒfl ÔÓ‚ÚÓÌÓ.
yrepeat all : ÇÂÒ¸ ëD ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓË„˚‚‡ÂÚÒfl ÔÓ‚ÚÓÌÓ.
ySCAN: èÓË„˚‚‡˛ÚÒfl ÔÂ‚˚ 10 ÒÂÍÛ̉ ͇ʉÓÈ ÓÒÚ‡‚¯ÂÈÒfl
Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË.
2 èÓË„˚‚‡ÌË ̇˜Ë̇ÂÚÒfl ‚ ‚˚·‡ÌÌÓÏ ÂÊËÏ ÔÓ ËÒÚ˜ÂÌËË 2 ÒÂÍÛ̉.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl Í ÌÓχθÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl,
̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MODE ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Ò ‰ËÒÔÎÂfl Ì ËÒ˜ÂÁÌÂÚ
Ë̉Ë͇ˆËfl.
ESP / .˝ÍÓÌÓÏËfl ˝ÌÂ„ËË
é·˚˜Ì˚ ÔÓÚ‡ÚË‚Ì˚ ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎË ëD ‚ ÒÎÛ˜‡Â Û‰‡Ó‚ ËÎË ‚Ë·‡ˆËË ˜‡ÒÚÓ
ÔÂÂÔ˚„Ë‚‡˛Ú ˜ÂÂÁ Û˜‡ÒÚÍË CD. îÛÌ͈Ëfl ELECTRONIC SKIP PROTECTION
(ESP), ÍÓÚÓÛ˛ ÏÓÊÂÚ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ‚‡¯Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚÒfl
ÌÂÔÂ˚‚ÌÓÒÚ¸ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ò··ÓÈ ‚Ë·‡ˆËË. é‰Ì‡ÍÓ ÙÛÌ͈Ëfl ESP
Ì ÒÔÓÒӷ̇ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÂ˚‚‡ÌË ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ‚ ÒÎÛ˜‡Â Á̇˜ËÚÂθÌ˚ı
‰‚ËÊÂÌËÈ. Ä Ú‡ÍÊ Ì ÒÔÓÒӷ̇ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓÎÓÏÍÛ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚ ÚÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ‚˚ Â„Ó ÛÓÌËÚÂ! Ç ‰‡ÌÌÓÏ ÛÒÚpÓÈÒÚ‚Â ESP ‚Íβ˜fiÌ ÔÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲.
åÓÊÌÓ ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ESP Ë ‚‚ÂÒÚË pÂÊËÏ ˝ÍÓÌÓÏËfl ˝ÌÂ„ËË. êÂÊËÏ ˝ÍÓÌÓÏËfl
˝ÌÂ„ËË ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Û‚Â΢ËÚ¸ ÒpÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ·‡Ú‡pÂÈ ‰Îfl ÔpÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓ„Ó
ÔpÓË„p˚‚‡ÌËfl.
ç‡ÊËχÈÚ MODE ‚ Ú˜ÂÌË ·ÓΠ2 ÒÂÍ.˝ÍÓÌÓÏËË ˝ÌÂ„ËË ‚ÍÎ
y ËÒ˜ÂÁÌÂÚ.
éÔflÚ¸ ̇ÊËχÈÚ MODE ‚ Ú˜ÂÌË ·ÓΠ2 ÒÂÍ.
yç‡ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ËÚÒfl
RESUME Ë HOLD
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ Ë ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸
Â„Ó (‰‡Ê ÔÓ ËÒÚ˜ÂÌËË ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡
‚ÂÏÂÌË)Ò ÚÓÈ ÔÓÁˈËË, „‰Â ÓÌÓ ·˚ÎÓ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ
(RESUME), ‡ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÂÚ Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡Ú¸ ‚ÒÂ
ÍÌÓÔÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÌË͇͇fl
ÓÔÂ‡ˆËfl Ì Ïӄ· ·˚Ú¸ ‚˚ÔÓÎÌÂ̇ (HOLD). ÑÎfl
˝ÚÓ„Ó ÒΉÛÂÚ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂÎÂÏ
RESUME–HOLD–OFF.
RESUME – ‰Îfl ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËfl Ò ÚÓ˜ÍË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
1 Ç ıӉ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË RESUME
‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‡ÍÚË‚ËÓ‚‡Ú¸ ÙÛÌÍˆË˛ RESUME.
yç‡ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ̇‰ÔËÒ¸ resume.
2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ 9, ÂÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ.
3 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ 2; , ÂÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ.
yç‡ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ̇‰ÔËÒ¸ resume Ë
ÔÓË„˚‚‡ÌË ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl Ò ÚÓ„Ó
ÔÓÎÓÊÂÌËfl, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌÓ ·˚ÎÓ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ÙÛÌÍˆË˛ RESUME,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË OFF.
yç‡ ‰ËÒÔÎÂfl ËÒ˜ÂÁÌÂÚ Ì‡‰ÔËÒ¸ resume.
îìçäñàà
Ç˚·Ó Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË Ë ÔÓËÒÍ
Ç˚·Ó Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÓË„ ˚‚‡ÌËfl
ä‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ËÎË § Ó‰ËÌ
ËÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÈÚË Ì‡
̇˜‡ÎÓ ‰‡ÌÌÓÈ, Ô‰˚‰Û˘ÂÈ ËÎË ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ
Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË.
yèÓË„˚‚‡ÌË ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl Ò ‚˚·‡ÌÌÓÈ
Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË Ë Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl  ÌÓÏÂ.
Ç˚·Ó Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË, ÂÒÎË ÔÓË„˚‚‡ÌË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ
1 ä‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ËÎË § Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á.
2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ 2; ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ̇˜‡Ú¸ ÔÓË„˚‚‡ÌË CD.
yèÓË„˚‚‡ÌË ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl Ò ‚˚·‡ÌÌÓÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË.
èÓËÒÍ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó Ô‡Ò҇ʇ ‚ ıӉ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl
1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ËÎË § Ë ‰ÂÊËڠ ‚ ̇ʇÚÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË ‰Îfl
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ̇ÈÚË ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚È Ô‡ÒÒ‡Ê ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË ‚ÔÂ‰ ËÎË
̇Á‡‰.
y燘Ë̇ÂÚÒfl ÔÓËÒÍ Ë ÔÓË„˚‚‡ÌË ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl Ò ÏÂ̸¯ÂÈ
„ÓÏÍÓÒÚ¸˛. èÓ ËÒÚ˜ÂÌËË 2 ÒÂÍÛ̉ ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔÓËÒ͇ Û‚Â΢˂‡ÂÚÒfl.
2 éÚÔÛÒÚËÚ ÍÌÓÔÍÛ, ÂÒÎË ‚˚ ̇¯ÎË ÌÛÊÌ˚È Ô‡ÒÒ‡Ê.
yçÓχθÌÓ ÔÓË„˚‚‡ÌË ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl Ò ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓÁˈËË.
èËϘ‡ÌËfl: ÖÒÎË ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÂÊËÏ SCAN (ÒÏ.
„·‚Û êÖÜàå), ÚÓ ÔÓËÒÍ Ì ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸
èêéàÉêõÇÄçàÖ ëD
èÓË„˚‚‡ÌË CD
ç‡ ‰‡ÌÌÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÚÂΠCD ÏÓ„ÛÚ ÔÓË„˚‚‡Ú¸Òfl
‚Ò ‚ˉ˚ ÄÛ‰ËÓ ÑËÒÍÓ‚, Í‡Í Ì‡ÔËÏÂ, ëD
á‡ÔËÒ˚‚‡ÂÏ˚ ËÎË CD èÂÂÔËÒ˚‚‡ÂÏ˚Â. çÂ
Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ÔÓË„˚‚‡Ú¸ ‰ËÒÍË CD ROM, CDi, CDV
ËÎË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚ CD.
1 ç‡ÊÏËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ OPEN 2 ‰Îfl ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ.
2 ÇÒÚ‡‚¸Ú ‡Û‰ËÓ CD Ô˜‡ÚÌÓÈ ÒÚÓÓÌÓÈ ‚‚Âı,
̇ʇ‚ ̇ CD Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ ‚ÒÚ‡‚ËÎÒfl
‚ Û„ÎÛ·ÎÂÌËÂ.
3 á‡ÍÓÈÚ ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ, ̇ʇ‚ Í˚¯ÍÛ ‚ÌËÁ.
4 ç‡ÊÏËÚ 2; ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸
ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ Ë Ì‡˜‡Ú¸ ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ.
yç‡ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ÌÓÏÂ ‰‡ÌÌÓÈ
Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË Ë ‚ÂÏfl, Ôӯ‰¯Â Ò
̇˜‡Î‡ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl.
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÂ‚‡Ú¸ ÔÓË„˚‚‡ÌË ÔÛÚÂÏ
̇ʇÚËfl ÍÌÓÔÍË 2;.
yç‡ ‰ËÒÔΠÏË„‡ÂÚ ‚ÂÏfl, ÍÓ„‰‡
ÔÓË„˚‚‡ÌË ·˚ÎÓ ÔÂ‚‡ÌÓ.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ,
̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ 2; ¢ ‡Á.
5
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ 9 ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Á‡ÍÓ̘ËÚ¸
ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ.
yç‡ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl Ó·˘Â ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ Ë Ó·˘Â ‚ÂÏfl
ÔÓË„˚‚‡ÌËfl CD.
6 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ 9 ¢ ‡Á ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
‚˚Íβ˜ËÚ¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‰ÓÒÚ‡Ú¸ CD, ‚ÓÁ¸ÏËÚÂ Â„Ó Á‡
Í‡fl Ë, ÔÓ‰ÌËχfl CD, ÓÒÚÓÓÊÌÓ Ì‡ÊÏËÚ ̇
‚ÚÛÎÍÛ.
èËϘ‡ÌËÂ: ÖÒÎË ÓÔÂ‡ˆËË Ì ‚˚ÔÓÎÌfl˛ÚÒfl, ÚÓ ‚ ˆÂÎflı
˝ÍÓÌÓÏËË ˝ÌÂ„ËË ÔÓ ËÒÚ˜ÂÌËË ÌÂÍÓÚÓÓ„Ó
‚ÂÏÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÓÚÍβ˜‡ÂÚÒfl.
àÌÙÓχˆËfl ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl
ÖÒÎË Á‡ÔËÒ¸ CD-á‡ÔËÒ˚‚‡ÂÏÓ„Ó (CD-R) ËÎË CD-èÂÂÔËÒ˚‚‡ÂÏÓ„Ó (CD-
RW) Ì ‚˚ÔÓÎÌÂ̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÚÓ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ̇‰ÔËÒ¸ nF dISC, ˜ÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂθÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ CD
Ì ·˚Î Á‡‚Â¯ÂÌ. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÙÛÌ͈ËÂÈ FINALIZE ̇
‚‡¯ÂÏ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ‰Îfl Á‡ÔËÒË CD ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ Á‡ÔËÒ¸.
ÖÒÎË ‚˚ ÔÓË„˚‚‡ÂÚ CD èÂÂÔËÒ˚‚‡ÂÏ˚È, ÚÓ ÔÓÒΠ̇ʇÚËfl ÍÌÓÔÍË
2; ‰Ó ̇˜‡Î‡ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl Á‚Û͇ ÔÓȉÂÚ 3–15 ÒÂÍÛ̉.
èÓË„˚‚‡ÌË Á‡ÍÓ̘ËÚÒfl, ÂÒÎË ‚˚ ÓÚÍÓÂÚ Í˚¯ÍÛ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl CD.
ÇÓ ‚ÂÏfl Ò˜ËÚ˚‚‡ÌËfl CD ̇ ‰ËÒÔΠÏË„‡ÂÚ 1 -:-.
ìpÓ‚Â̸ Ë ÌËÁÍË ÚÓ̇
ê„ÛÎËpӂ͇ ÛpÓ‚Ì
éÚp„ÛÎËpÛÈÚ ÛpÓ‚Â̸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ VOL E.
ê„ÛÎËpӂ͇ ÌËÁÍËx ÚÓÌÓ‚
ç‡ÊÏËÚ DBB ‰Îfl ‚Íβ˜ÂÌËfl ËÎË ‚˚Íβ˜ÂÌËfl
ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËË ÌËÁÍËx ÚÓÌÓ‚
y
‚˚‰‡ÚÒfl ÔpË ‚Íβ˜ÌÌÓÈ
ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËË ÌËÁÍËx ÚÓÌÓ‚
éÅôÄü àçîéêåÄñàü
é·‡˘ÂÌËÂ Ò ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎÂÏ CD Ë CD
ç ÔË͇҇ÈÚÂÒ¸ Í ÎËÌÁ‡Ï A ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl CD.
è‰Óı‡ÌflÈÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ·‡Ú‡ÂË ËÎË CD ÓÚ
ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‚·„Ë, ‰Óʉfl, ÔÂÒ͇ ËÎË ˜ÂÁÏÂÌÓ
‚˚ÒÓÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ (‚˚Á‚‡ÌÌÓÈ ÓÚÓÔËÚÂθÌ˚Ï
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ ËÎË ÔÓÔ‡‰‡ÌËÂÏ ÔflÏ˚ı
ÒÓÎ̘Ì˚ı ÎÛ˜ÂÈ).
èÓË„˚‚‡ÚÂθ CD ‚˚ ÏÓÊÂÚ ˜ËÒÚËÚ¸ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ Ïfl„ÍÓÈ, Ò΄͇ ۂ·ÊÌÂÌÌÓÈ
Ì‚ÓÒËÒÚÓÈ ÚflÔÍË. ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÌË͇ÍËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË ‰Îfl ˜ËÒÚÍË,
Ú.Í. ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ËÏÂÚ¸ ÍÓÓ‰ËÛ˛˘ËÈ ˝ÙÙÂÍÚ.
óËÒÚËÚ¸ ‰ËÒÍ CD ÒΉÛÂÚ ÔÓ ÔflÏÓÈ ÎËÌËË, ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË ÓÚ ˆÂÌÚ‡ Í
Í‡flÏ, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ïfl„ÍÓÈ, Ì‚ÓÒËÒÚÓÈ ÚflÔÍË. ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË
ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸ ‰ËÒÍ! çËÍÓ„‰‡ Ì Ô˯ËÚ ̇ ‰ËÒÍ CD Ë ÌÂ
ÔËÍÎÂË‚‡ÈÚ ̇ ÌÂ„Ó ˝ÚËÍÂÚÍÛ.
ÖÒÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ ÔÂÂÌÂÒÂÌÓ ËÁ ıÓÎÓ‰ÌÓ„Ó ÓÍÛÊÂÌËfl ‚ ÚÂÔÎÓÂ,
ÚÓ ÎËÌÁ˚ ÏÓ„ÛÚ Á‡ÔÓÚÂÚ¸. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓË„˚‚‡ÌË CD Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ.
éÒÚ‡‚¸Ú ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ CD ‚ ÚÂÔÎÓÏ ÓÍÛÊÂÌËË ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ ‚·„‡
Ì ËÒÔ‡ËÚÒfl.
ÇÍβ˜ÂÌÌ˚ ÏÓ·ËθÌ˚ ÚÂÎÂÙÓÌ˚ ÔÓ·ÎËÁÓÒÚË ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl CD ÏÓ„ÛÚ
ÔË‚ÂÒÚË Í ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
ç ÓÌflÈÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Ú.Í. ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Â„Ó ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲.
ç‡Û¯ÌËÍË HE 205
èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ
̇ۯÌËÍË LINE OUT/p.
Примечание: Гнездо LINE OUT/p может быть
также использовано для подсоединения вашего
устройства к вашей системе hifi отрегулируйте
уровень громкости на
ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl CD и вашей
системы hifi.
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËΠ(ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ‚
ÍÓÏÔÎÂÍÚ ËÎË ÔÓ ÓÔˆËË)
èÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÚÓθÍÓ ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌ˚Ï ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÏ Ì‡ÔflÊÂÌËfl ÚËÔ‡
AY 3545
(4822 219 10033) ËÎË AY 3548 (3140 118 71890)
(4,5 Ç, ÔÓÒÚÓflÌÌ˚È ÚÓÍ,
ÔÓÎÓÊËÚÂθÌ˚È ÔÓÎ˛Ò ‚ ˆÂÌÚ‡Î¸-ÌÓÏ ¯Ú˚Â) Ë ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓÈ ‡‰‡ÔÚÂÌÓÈ
͇ÒÒÂÚÓÈ ÚËÔ‡ AY 3501. ÑÛ„Ë ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËfl ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
1 ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ CD ̇
„ÓËÁÓÌڇθÌÓÈ Ë ÒÚ‡·ËθÌÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË, ·ÂÁ
‚Ë·‡ˆËË. ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ì‡‰ÂÊÌÓÂ
ÏÂÒÚÓ, „‰Â ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ Ì Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰Îfl ‚Ó‰ËÚÂÎfl Ë Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚ Ë ÌÂ
ϯ‡ÂÚ ËÏ.
2 ëÓ‰ËÌËÚ ‚ËÎÍÛ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó ÚÓ͇
ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎfl ̇ÔflÊÂÌËfl ‚ „ÌÂÁ‰Ó 4.5V DC
ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl CD (ÚÓθÍÓ ‰Îfl
‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓÈ ·‡Ú‡ÂË 12 Ç, Ò
ÓÚˈ‡ÚÂθÌ˚Ï Á‡ÁÂÏÎÂÌËÂÏ).
3 ÇÒÚ‡‚¸Ú ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂθ ̇ÔflÊÂÌËfl ‚ „ÌÂÁ‰Ó ‰Îfl Á‡ÊË„‡ÎÍË. èË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓ˜ËÒÚËÚ „ÌÂÁ‰Ó ‰Îfl Á‡ÊË„‡ÎÍË ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
ıÓÓ¯ËÈ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ.
4 ìÏÂ̸¯ËÚ „ÓÏÍÓÒÚ¸ ‰Ó ÏËÌËÏÛχ Ë ÒÓ‰ËÌËÚ ¯Ú˚¸ ‡‰‡ÔÚÂÌÓÈ Í‡ÒÒÂÚ˚
Í „ÌÂÁ‰Û LINE OUT/p ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl CD.
5 éÒÚÓÓÊÌÓ ‚ÒÚ‡‚¸Ú ‡‰‡ÔÚÂÌÛ˛ ͇ÒÒÂÚÛ ‚ ͇ÒÒÂÚÌÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓ„Ó ‡‰ËÓ.
6 ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ¯ÌÛ ̠ϯ‡ÂÚ ‚‡Ï ÔË ‚ÓʉÂÌËË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl.
7 èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÛÏÂ̸¯ËÚ „ÓÏÍÓÒÚ¸ Ë ÓÚ„ÛÎËÛÈÚ Á‚ÛÍ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
Û˜ÂÍ ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓ„Ó ‡‰ËÓ.
ÇÒ„‰‡ Û‰‡ÎflÈÚ ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂθ ̇ÔflÊÂÌËfl ËÁ „ÌÂÁ‰‡ Á‡ÊË„‡ÎÍË,
ÂÒÎË ‚˚ Ì ÔÓθÁÛÂÚÂÒ¸ ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎÂÏ CD.
èËϘ‡ÌËfl: – àÁ·Â„‡ÈÚ ˜ÂÁÏÂÌÓÈ ÚÂÔÎÓÚ˚ ÓÚ ÓÚÓÔÎÂÌËfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ËÎË
ÔflÏÓ„Ó ÒÓÎ̘ÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡ (̇ÔËÏÂ, ÎÂÚÓÏ ‚ Ô‡ÍËÛ˛˘ÂÈÒfl
χ¯ËÌÂ).
ÖÒÎË ‚ ‚‡¯ÂÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓÏ ‡‰ËÓ ËÏÂÂÚÒfl „ÌÂÁ‰Ó LINE IN,
ÚÓ ÎÛ˜¯Â ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ËÏ ‚ÏÂÒÚÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl
‡‰‡ÔÚÂÌÓÈ Í‡ÒÒÂÚ˚. ëÓ‰ËÌËÚ Ò˄̇θÌ˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˝ÚËÏ
„ÌÂÁ‰ÓÏ LINE IN Ë „ÌÂÁ‰ÓÏ LINE OUT/p ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl CD.
èàíÄçàÖ / éÅôÄü àçîéêåÄñàü
àÌÙÓχˆËfl ·‡Ú‡ÂÈ ECO-PLUS NiMH (‰Îfl ‚ÂÒËÈ, ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ı Ò
Á‡flʇÂÏ˚ÏË ·‡Ú‡ÂflÏË ECO-PLUS NiMH AY 3362)
éÔÂ‡ˆËfl ÔÂÂÁ‡fl‰ÍË ÚÓθÍÓ Ì‡ ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎflı, ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ı Ò
Á‡flʇÂÏ˚ÏË ·‡Ú‡ÂflÏË ECO-PLUS NiMH AY 3362.
èÂÂÁ‡fl‰Í‡ ·‡Ú‡ÂÈ ECO-PLUS NiMH ‚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â
1 ÇÒÚ‡‚¸Ú Á‡flʇÂÏ˚ ·‡Ú‡ÂË ECO-PLUS NiMH ÚËÔ‡ AY 3362.
2 èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ÒÂÚ‚ÓÈ ‡‰‡ÔÚÂ Í „ÌÂÁ‰Û 4.5V DC ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl Ë Í
̇ÒÚÂÌÌÓÈ ÓÁÂÚÍÂ.
y ÏË„‡ÂÚ.
á‡flÊÂÌË ÔÂÍ‡˘‡ÂÚÒfl ÔÓ ËÒÚ˜ÂÌËË Ï‡ÍÒËÏÛÏ
7 ˜‡ÒÓ‚, ËÎË ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ‚˚ ̇˜ÌÂÚÂ
ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ.
3 ÖÒÎË ·‡Ú‡ÂË ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡fl‰ËÎËÒ¸, ÚÓ Ì‡
‰ËÒÔΠÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÁÌ‡Í Ë Ì‡‰ÔËÒ¸ FULL.
èËϘ‡ÌËÂ:
HÓχθÌÓ fl‚ÎÂÌËÂ, ÂÒÎË ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÂÂÁ‡fl‰ÍË ·ÎÓÍ
ÔËÚ‡ÌËfl ·‡Ú‡ÂÈ Ì‡„‚‡ÂÚÒfl.
ÖÒÎË ·‡Ú‡ÂÈ ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ÒÎ˯ÍÓÏ „Ófl˜ËÏË, ÚÓ Á‡flÊÂÌËÂ
ÔÂÍ‡˘‡ÂÚÒfl ÔËÏÂÌÓ Ì‡ 30 ÏËÌÛÚ Ë Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ̇‰ÔËÒ¸ Hot.
Ç ˆÂÎflı Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Á‡flÊÂÌËfl ‚
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â, ÒΉËÚ Á‡ ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ·˚ÎË ˜ËÒÚ˚ÏË.
èÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÚÓθÍÓ ·‡Ú‡ÂflÏË ECO-PLUS NiMH AY 3362.
àÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ Ó·‡˘ÂÌ˲
Ç ÒÎÛ˜‡Â Á‡flÊÂÌËfl ÛÊ Á‡flÊÂÌÌ˚ı ËÎË ÔÓÎÛÁ‡flÊÂÌÌ˚ı ·‡Ú‡ÂÈ
‚ÂÏfl Ëı ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÒÓÍ‡˘‡ÂÚÒfl. èÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚ ÂÍÓÏẨÛÂÚ ‚‡Ï
ÔÂ‰ ÔÂÂÁ‡fl‰ÍÓÈ ·‡Ú‡ÂÈ ECO-PLUS NiMH ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‡Áfl‰ËÚ¸ Ëı.
ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÍÓÓÚÍÓ„Ó Á‡Ï˚͇ÌËfl ·ÎÓÍ ÔËÚ‡ÌËfl ·‡Ú‡ÂÈ Ì ‰ÓÎÊÂÌ
͇҇ڸÒfl ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı Ô‰ÏÂÚÓ‚.
Ç ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ÔÓÒΠÔÂÂÁ‡fl‰ÍË ·ÎÓÍ ÔËÚ‡ÌËfl ·‡Ú‡ÂÈ ·˚ÒÚÓ
‡ÁflʇÂÚÒfl, ˝ÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂθÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÓÍ Â„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ËÒÚÂÍ.
ëÂÚ‚ÓÈ ‡‰‡ÔÚÂ (ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ËÎË ÔÓ ÓÔˆËË)
èÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÚÓθÍÓ ÒÂÚ‚˚Ï ‡‰‡ÔÚÂÓÏ AYT 3170
(ÔÓÒÚÓflÌÌ˚È ÚÓÍ 4,5 Ç/300 ÏÄ, Ò ÔÓÎÓÊËÚÂθÌ˚Ï
ÔÓβÒÓÏ ‚ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏ ¯Ú˚Â). ÑÛ„ÓÂ
ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌË ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
1 ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡ÔflÊÂÌË ÏÂÒÚÌÓÈ ÒÂÚË
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ÔflÊÂÌ˲ ‡‰‡ÔÚÂ‡.
2 ëÓ‰ËÌËÚ ÒÂÚ‚ÓÈ ‡‰‡ÔÚÂ Í „ÌÂÁ‰Û 4.5V DC
ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl Ë Í Ì‡ÒÚÂÌÌÓÈ ÓÁÂÚÍÂ.
èËϘ‡ÌËÂ: ÇÒ„‰‡ ÓÚÍβ˜‡ÈÚ ‡‰‡ÔÚÂ, ÂÒÎË ‚˚ ËÏ Ì ÔÓθÁÛÂÚÂÒ¸.
á‡ÊËÏ ‰Îfl ÍÂÔÎÂÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Í ÂÏÌ˛ (Ì ‰Îfl ‚ÒÂı ‚ÂÒËÈ)
1 ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔËÒÚ„ÌÛÚ¸ ÔÓflÒÌÛ˛ Á‡ÒÚÂÊÍÛ
Í ÔÓË„˚‚‡ÚÂβ CD, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ԇÚÂÌÚÌÛ˛
Û˜ÍÛ, ̇ıÓ‰fl˘Û˛Òfl ̇ Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ ÔÓflÒÌÓÈ
Á‡ÒÚÂÊÍË, Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Ó̇ ‚ӯ· ‚
ÓÚ‚ÂÒÚË ÔÓflÒÌÓÈ Á‡ÒÚÂÊÍË ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl CD.
2 èÓ‚ÂÌËÚ Á‡ÒÚÂÊÍÛ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË LOCK, ͇Í
ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â.
3 ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÒÓ‰ËÌËÚ¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó,
ÓÒÚÓÓÊÌÓ ÔÓ‰ÌËÏËÚ Á‡ÒÚÂÊÍÛ Ë ÔÓ‚ÂÌËڠ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌË RELEASE, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚÂ.
àÌÙÓχˆËfl ÔÓ Óı‡Ì ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚
ìÔ‡Íӂ͇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ì ÒÓ‰ÂÊËÚ ËÁÎ˯ÌËı ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚ı χÚÂˇÎÓ‚. å˚
҉·ÎË ‚Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÛÔ‡Íӂ͇ Ïӄ· ·˚Ú¸ ΄ÍÓ
‡Á‰ÂÎÂ̇ ̇ ÚË „ÛÔÔ˚ Ó‰ÌÓÓ‰Ì˚ı χÚÂˇÎÓ‚: ͇ÚÓÌ (ÍÓӷ͇),
ÔÓÎËÒÚËÓÎ (·ÛÙÂ) Ë ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌ (ϯÍË, Á‡˘ËÚÌ˚ ÔÂÌËÒÚ˚ ÔÓÍ·‰ÍË).
LJ¯Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ËÁ χÚÂˇÎÓ‚, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ÚÓ˘ÌÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˚ ÔË ÛÒÎÓ‚ËË, ˜ÚÓ ‡Á·Ó͇ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÒÔˆˇÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Ï
Ô‰ÔËflÚËÂÏ. èÓÒËÏ ‚‡Ò Òӷβ‰‡Ú¸ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÏÂÒÚÌ˚ı ‚·ÒÚÂÈ
ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ‚˚·ÓÒ‡ ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚ı χÚÂˇÎÓ‚, ‡Áfl‰Ë‚¯ËıÒfl ·‡Ú‡ÂÈ ˆ
‚˚¯Â‰¯Â„Ó ËÁ ÛÔÓÚ·ÎÂÌËfl Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
êÛÒÒÍËÈ
äçéèäà ìèêÄÇãÖçàü
/ èàíÄçàÖ
äçéèäà ìèêÄÇãÖçàü (ÒÏ. ËÒÛÌÓÍ 1
)
1 OPEN 2 ..............ÓÚÍ˚ÚË Í˚¯ÍË ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl CD
2 DBB.....................‚Íβ˜ÂÌËÂ Ë ‚˚Íβ˜ÂÌË ·‡ÒÓ‚Ó„Ó ÛÒËÎÂÌËfl. ÖÒÎË ˝ÚÛ
ÍÌÓÔÍÛ Ì‡Ê‡Ú¸ ̇ ÔÓÚflÊÂÌËË ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉, ÚÓ Ó̇
Ú‡ÍÊ ‚Íβ˜‡ÂÚ Ë ‚˚Íβ˜‡ÂÚ ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÛ˛ Ó·‡ÚÌÛ˛
Ò‚flÁ¸ („Û‰ÓÍ)
3 MODE.................‚˚·Ó ‡Á΢Ì˚ı ÂÊËÏÓ‚ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl: shuffle,
shuffle repeat all, repeat, repeat all Ë SCAN
4 PROG...................‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ CD Ë ‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ,
‰Îfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚
5 PRESET 3 ,4.....‰Îfl ‚˚·Ó Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÓÈ Òڇ̈ËË ‡‰ËÓÔËÂÏÌËÍa
(‚ÌËÁ, ‚‚Âı)
6 FM.......................‚ÍÎ/‚˚ÍÎ ‡‰ËÓ
7 ............................‰ËÒÔÎÂÈ
8 2;, 9 ...............- ‚Íβ˜ÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ̇˜‡ÎÓ Ë ÔÂ˚‚‡ÌËÂ
ÔÓË„˚‚‡ÌËfl CD
- ÓÒÚ‡Ìӂ͇ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl CD, ÒÚË‡ÌË ÔÓ„‡ÏÏ˚,
‡ÍÚË‚ËÓ‚‡ÌË Á‡flÊÂÌËfl Ë ‚˚Íβ˜ÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
9 TUNING , §
TUNER : - (‚ÌËÁ, ‚‚Âı) ‰Îfl ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË.
CD : -ÔÂÂıÓ‰ ˜ÂÂÁ ‰ÓÓÊÍË Ë ÔÓËÒÍ ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË Ì‡Á‡‰ ËÎË ‚ÔÂ‰
0 RESUME.............Á‡ÌÓÒËÚ ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ ÔÓÁËˆË˛ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl
HOLD...................·ÎÓÍËÓ‚‡ÌË ‚ÒÂı ÍÌÓÔÓÍ
OFF......................‚˚Íβ˜ÂÌË ÙÛÌ͈ËË RESUME Ë HOLD
! LINE OUT/p........„ÌÂÁ‰Ó ÏËÍÓÙÓ̇ 3,5 ÏÏ, „ÌÂÁ‰Ó ‰Îfl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl
ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl Í ‰Û„ÓÏÛ ‚ıÓ‰Û ‡Û‰ËÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
@ VOL E ............„ÛÎËӂ͇ ÛÓ‚Ìfl „ÓÏÍÓÒÚË
# 4.5V DC...............„ÌÂÁ‰Ó ‰Îfl ‚̯ÌÂ„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇ ÔËÚ‡ÌËfl
$ ............................Á‡ÒÚÂÊ͇ ‰Îfl ÔÓflÒ‡
% ............................ÚËÔÓ‚‡fl Ô·ÒÚËÌ͇
ŇڇÂË (ÔÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ËÎË ÔÓ ÓÔˆËË)
Ç ‰‡ÌÌÓÏ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ:
ÌÓχθÌ˚ ·‡Ú‡ÂË ÚËÔ‡ LR6, UM3 ËÎË AA (ÎÛ˜¯Â Philips), ËÎË
˘ÂÎÓ˜Ì˚ÏË ·‡Ú‡ÂflÏË ÚËÔ‡ LR6, UM3 ËÎË AA (ÎÛ˜¯Â Philips).
èËϘ‡ÌËÂ:– ç ÒΉÛÂÚ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÒÚ‡˚ÏË Ë
ÌÓ‚˚ÏË ·‡Ú‡ÂflÏË, ‡ Ú‡ÍÊ ·‡Ú‡ÂflÏË ‡Á΢Ì˚ı ÚËÔÓ‚.
쉇ÎËÚ ·‡Ú‡ÂË, ÂÒÎË ÓÌË ‡Áfl‰ËÎËÒ¸ ËÎË ÂÒÎË
ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ Ì ·Û‰ÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ̇ ÔÓÚflÊÂÌËË
‰ÎËÚÂθÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË.
ÇÒÚ‡‚ÎÂÌË ·‡Ú‡ÂÈ
1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ OPEN 2 ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
ÓÚÍ˚Ú¸ Í˚¯ÍÛ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl CD.
2 éÚÍÓÈÚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ Ë ‚ÒÚ‡‚¸Ú 2
ÌÓχθÌ˚ ËÎË ˘ÂÎÓ˜Ì˚ ·‡Ú‡ÂË, ËÎË
Á‡flʇÂÏ˚ ·‡Ú‡ÂË NiMH ÚËÔ‡ AY 3362 (ÂÒÎË
ÓÌË ÔÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ).
à̉Ë͇ˆËfl Á‡flÊÂÌËfl ·‡Ú‡ÂÈ
ç‡ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ÔË·ÎËÁËÚÂθÌ˚È ÛÓ‚Â̸
Á‡fl‰ÍË ‚‡¯Ëı ·‡Ú‡ÂÈ.
ŇڇÂË Á‡flÊÂÌ˚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
ŇڇÂË Á‡flÊÂÌ˚ ̇ ‰‚ ÚÂÚË
ŇڇÂË Á‡flÊÂÌ˚ ̇ Ó‰ÌÛ ÚÂÚ¸
ŇڇÂË ‚˚¯ÎË ËÁ ÒÚÓfl ËÎË ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‡Áfl‰ËÎËÒ¸. ÖÒÎË ·‡Ú‡ÂË
‚˚¯ÎË ËÁ ÒÚÓfl ËÎË ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‡Áfl‰ËÎËÒ¸, ÚÓ ÏË„‡ÂÚ ÒËÏ‚ÓÎ
, ̇ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ̇‰ÔËÒ¸ bAtt Ë „Û‰fl˘ËÈ Á‚ÛÍ
ÔÓ‚ÚÓflÂÚÒfl.
ë‰Ì ‚ÂÏfl ÔÓË„˚‚‡ÌËfl Ò ·‡Ú‡ÂÈ ÔË ÌÓχθÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı
íËÔ ·‡Ú‡ÂÈ ESP ‚ÍÎ ˝ÍÓÌÓÏËË ˝ÌÂ„ËË
çÓχθÌ˚ 5 ˜‡ÒÓ‚ 6 ˜‡ÒÓ‚
ôÂÎÓ˜Ì˚ 16 ˜‡ÒÓ‚ 20 ˜‡ÒÓ‚
Rechargeable ECO-PLUS NiMH ·‡Ú‡ÂÈ 7 ˜‡ÒÓ‚ 9 ˜‡ÒÓ‚
ŇڇÂË ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ıËÏ˘ÂÒÍË ‚¢ÂÒÚ‚‡, ÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ Ëı ÒΉÛÂÚ
‚˚·‡Ò˚‚‡Ú¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ.
Åõëíêõâ áÄèìëä RYCHL‡ PØEHLED
ÇçàåÄçàÖ
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÍÌÓÔÓÍ ËÎË ‚˚ÔÓÎÌÂÌË „ÛÎËÓ‚ÓÍ Ë ÓÔÂ‡ˆËÈ, ÌÂ
ÓÔËÒ‡ÌÌ˚ı ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â, ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌ˲
ÓÔ‡ÒÌÓÈ ‡‰Ë‡ˆËË ËÎË ‰Û„ËÏ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚflÏ.
UPOZORNÌNÍ
Budete-li ovládací tlaèítka pou|ívat jinak ne| je uvedeno v tomto návo-
du k pou|ití, provedete-li jiná nastavení nebo aplikujete-li jiné postupy
ne| jaké jsou v návodu uvedené, vystavíte se nebezpeèí ozáøení
∂kodliv¥mi paprsky nebo mù|e dojít k jiné nepøedvídané události.
UPOZORNENIE
Ak budete ovládacie gombíky pou|íva† inak∂ie ako je uvedené
v tomto návode na pou|itie, ak vykonáte iné nastavenia alebo aplikujete
iné postupy ne| aké sú v návode uvedené, vystavíte sa nebezpeèenstvu
∂kodlivého o|iarenia alebo mô|e dôjs† k inej neoèakávanej udalosti.
FIGYELEM
Ha nem az ezen kézikönyvben ismertetett módon használja
a szabályzókat, végzi el a beállításokat, vagy más eljárásokat
alkalmaz, akkor veszélyes sugárzás érheti, vagy más, bizonytalan
kimenetelû esemény történhet.
ÈESKA REPUBLIKÁ
Vystraha!
Tento pøístroj pracuje s laserov¥m paprskem. Pøi nesprávné manipulaci
s pøístrojem (v rozporu s tímto návodem) mù¿e dojít k nebezpeènému
ozáøení. Proto pøístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty.
Jakoukoli opravu v|dy svìøte specializovanému servisu.
Nebezpeèí!
Pøi sejmutí krytù a odji∂tìní bezpeènostních spínaèù hrozí nebezpeèí
neviditelného laserového záøení!
Chraòte se pøed pøím¥m zásahem laserového paprsku.
Záruka
Pokud byste z jakéhokoli dùvodu pøístroj demontovali, v|dy nejdøíve vytáh-
nìte sí†ovou zástrèku.
Pøístroj chraòte pøed jakoukoli vlhkostí i pøed kapkami vody.
чÌÌ˚Â Ó ÔÓËÁ‚‰ÂÌÌÓÏ ÂÏÓÌÚÂ:
чڇ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ ÂÏÓÌÚ: _____________________
чڇ ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÂÏÓÌÚ‡: _______________________
‹ Í‚Ëڇ̈ËË: _________________________________
Çˉ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË: ____________________________
_____________________________________________
èÓ‰ÔËÒ¸
òÚ‡ÏÔ ÒÂ‚ËÒ-ˆÂÌÚ‡
чڇ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ ÂÏÓÌÚ: _____________________
чڇ ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÂÏÓÌÚ‡: _______________________
‹ Í‚Ëڇ̈ËË: _________________________________
Çˉ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË: ____________________________
_____________________________________________
èÓ‰ÔËÒ¸
òÚ‡ÏÔ ÒÂ‚ËÒ-ˆÂÌÚ‡
‹ Ú‡ÎÓ̇
(Card #)
êéëëàü
ÅõíéÇÄü ùãÖäíêéçàäÄ
ÉÄêÄçíàâçõâ íÄãéç (warranty card)
àáÑÖãàÖ (item) __________ åéÑÖãú (type/version) ______ / __
ëÖêàâçõâ ‹
(serial #) ________________________________
ÑÄíÄ èêéÑÄÜà
(date of purchase) ________________________
îàêåÄ-èêéÑÄÇÖñ
(seller)_____________________________
èéÑèàëú èêéÑÄÇñÄ
(seller’s signature)____________________
èÖóÄíú èêéÑÄÇñÄ
(seller’s stamp) _______________________
ç‡ÒÚÓfl˘ËÈ Ú‡ÎÓÌ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ ÚÓθÍÓ ÔË Ì‡Î˘ËË
Ô˜‡ÚË Ë Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl ‚ÒÂı Ô˂‰ÂÌÌ˚ı ‚˚¯Â „‡Ù.
(This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present.)
èéäìèÄíÖãú (buyer)__________________________________
ÄÑêÖë
(address) ______________________________________
íÖãÖîéç
(telephone) __________________________________
Èesky OVLÁDACÍ TLAÈÍTKA / NAPÁJENÍ
OVLÁDACÍ TLAÈÍTKA
(viz obrázek è.
1
)
1 OPEN 2.............otevírání prostoru pro CD
2 DBB...................zapojení a vypnutí zdùrazòování basov¥ch tónù. Tímto
tlaèítkem lze i zapojit/vypnout zvukov¥ signál (krátké pís-
knutí), pro tuto funkci je nutné tlaèítko podr|et zhruba 2
vteøiny stisknuté
3 MODE...............volba rùzn¥ch zpùsobù reprodukce: shuffle,
shuffle repeat all, repeat, repeat all a SCAN
4 PROG.................ulo|ení skladeb z CD a rozhlasov¥ch stanic do programu,
pøehled programu
5 PRESET 3 ,4.....volba naprogramované rozhlasové stanice (dolù, nahoru)
6 FM.......................
zapne / vypne radio.
7 ..........................displej
8 2;, 9................ - zapnutí pøístroje, zapojení a pøeru∂ení reprodukce CD
- zastavení reprodukce CD, vymazání programu, zapojení
nabíjení a vypnutí pøístroje
9 TUNING , §
TUNER : - (dolù/nahoru) ladìní rozhlasov¥ch stanic.
CD : -
postup a zrychlená reprodukce smìrem zpìt nebo dopøedu.
0 RESUME...........ulo|ení poslední reprodukèní pozice do pamìti
HOLD.................blokování v∂ech tlaèítek
OFF....................vypnutí funkce RESUME a HOLD
! LINE OUT/p......3,5 mm pøípoj sluchátek, pøípoj, pomocí kterého lze pøi-
pojit pøehrávaè na audio vstup jiného pøístroje.
@ VOL E ..........regulátor síly zvuku
# 4.5V DC.............pøípoj vnìj∂ího zdroje napìtí
$ ..........................dr|ák na opaskov¥ klips
% ..........................typov¥ ∂títek
Napájecí èlánky (dodávané s pøístrojem nebo je lze zakoupit)
Pro tento pøístroj pou|ívejte následující typy monoèlánkù:
standardní napájecí èlánky typ LR6, UM3 nebo AA (pokud mo|no Philips), nebo
alkalické monoèlánky typ LR6, UM3 nebo AA (pokud mo|no Philips).
Poznámka: – Nedoporuèujeme pou|ívat souèasnì staré a nové napájecí èlánky,
resp. monoèlánky rùzného typu. Jsou-li napájecí èlánky vyèerpané
nebo nebudete-li pøístroj del∂í dobu pou|ívat, vyjmìte je z pøístroje.
Vlo|ení napájecích èlánkù
1 Stisknutím tlaèítka OPEN 2 otevøte prostor pro CD.
2 Otevøte prostor pro napájecí èlánky a vlo|te
2 standardní nebo alkalické monoèlánky, nebo
akumulátorovou napájecí baterii NiMH typu AY 3362
(patøí-li k pøíslu∂enství).
Signalizace stavu nabití napájecích èlánkù
Na displeji se zobrazí pøibli|n¥ stav nabití napájecích èlánkù.
Napájecí èlánky jsou úplnì nabité
Napájecí èlánky jsou nabité ze dvou tøetin
Napájecí èlánky jsou nabité z jedné tøetiny
Napájecí èlánky jsou ∂patné nebo vyèerpané.
Jsou-li napájecí èlánky ∂patné nebo vyèerpané, oznaèení
bliká, na displeji se zobrazí nápis bAtt a nìkolikrát
zazní zvukov¥ signál.
Prùmìrná doba reprodukce za normálních podmínek
Typ napájecích èlánkù ESP zapnuta Úspora energie
Standardní 5 hodiny 6 hodiny
Alkalické 16 hodiny 20 hodiny
Akumulátorovou napájecí baterii 7 hodiny 9 hodiny
ECO-PLUS NiMH
Napájecí èlánky obsahují chemikálie, proto je po pou|ití vlo|te do
urèen¥ch nádob na odpadky.
NAPÁJENÍ / V¤EOBECNÉ INFORMACE
Informace vztahující se na akumulátorovou jednotku
ECO-PLUS NiMH (pro ty typy, ke kter¥m patøí akumulátorová jednotka
ECO-PLUS NiMH typu AY 3362, kterou lze znovu nabíjet)
Nabíjení je mo|né pouze pro ty pøehrávaèe, ke kter¥m patøí akumulátorová
jednotka ECO-PLUS NiMH AY 3362.
Nabíjení akumulátorové jednotky ECO-PLUS NiMH v pøístroji
1 Vlo|te akumulátorovou napájecí baterii ECO-PLUS NiMH typu AY 3362.
2 Zasuòte zástrèku sí†ového adaptéru na vstup pøehrávaèe 4.5V DC a do
zásuvky.
y bliká.
Nabíjení je ukonèeno, zapojí-li se reprodukce, ale
nejpozdìji do 7 hodin.
3
Jakmile se napájení ukonèí, na displeji se zobrazí
oznaèení a vzkaz FULL.
Poznámka:– Bìhem nabíjení se akumulátorová baterie obyèejnì zahøeje.
– Zahøeje-li se akumulátorová jednotka pøíli∂, nabíjení se asi na 30
minut pøeru∂í a na displeji se zobrazí nápis Hot.
– Aby bylo nabíjení v pøístroji v|dy úspì∂né, pøesvìdète se, zda jsou
pøípoje èisté.
– Pou|ít lze pouze akumulátorovou jednotku ECO-PLUS NiMH
typu AY 3362.
U|ivatelská pøíruèka
\ivotnost akumulátorové baterie se sni|uje, nabíjíte-li ji ve stavu úplného
nebo polovièního nabití. Proto doporuèujeme pou|ívat akumulátorovou
napájecí baterii ECO-PLUS NiMH a| se úplnì vybije a pouze potom ji
znovu nabíjejte.
Dbejte, aby se akumulátorová baterie nedostala do styku s kovov¥m
pøedmìtem a aby nedo∂lo k elektrickému zkratu.
Vyèerpá-li se akumulátorová baterie krátce po nabití, vypr∂ela její |ivotnost.
Sí†ov¥ adaptér (dodávan¥ s pøístrojem nebo jej lze zakoupit)
Pou|ívejte v¥hradnì sí†ov¥ adaptér typu AYT 3170
(4,5 V/300 mA stejnosmìrn¥ proud, støední v¥vod kladn¥
pól). Pou|ití jiného v¥robku mù|e zpùsobit po∂kození
pøístroje.
1 Pøesvìdète se, zda napìtí v místní síti odpovídá
údajùm na adaptéru.
2 Zasuòte zástrèku sí†ového adaptéru na vstup
pøehrávaèe 4.5V DC a do zásuvky.
Poznámka: Nepou|íváte-li adaptér, v|dy ho odpojte.
Opasková klipsa (není u v∂ech typù)
1 Pøejete-li si na pøehrávaè CD pøipevnit opaskov¥ klips,
vykonejte to tak, aby jazyk (na zadní stranì opaskového
klipsu) zapadl do prohloubení na pøehrávaèi CD, vyt-
voøeném právì na uchycení opaskového klipsu.
2 Natoète opaskov¥ klips podle oznaèení na pøístroji do
pozice LOCK.
3 Pøejete-li si ho sejmout, jemnì ho zdvíhejte smìrem
nahoru a natoète klips do pozice RELEASE podle
oznaèení na pøístroji.
Ochrana |ivotního prostøedí
Pøístroj není zabalen do nadbyteèn¥ch obalù. Udìlali jsme v∂echno proto, aby
obal mohl b¥t rozdìlen na tøi stejnorodé materiály: lepenku (obaly), polystyrol,
polyetylén (sáèky, ochranná fólie).
Pøístroj je vyroben z takov¥ch materiálù, které je mo|no znovu zpracovat, jest-
li|e demontá| vykonává speciálnì vybavená odborná firma. Obalové
materiály, vyèerpané baterie a u| nepou|iteln¥ pøístroj vlo|te, prosím, podle
místních pøedpisù a zvyklostí do vhodn¥ch nádob na odpadky.
V¤EOBECNÉ INFORMACE
Obsluha pøehrávaèe CD a o∂etøování CD
Nikdy se nedot¥kejte optiky A pøehrávaèe CD.
Chraòte pøehrávaè CD, napájecí èlánky a CD pøed vlhko-
stí, de∂tìm, pískem a pøíli∂n¥m teplem(jaké je napøíklad
v blízkosti tepeln¥ch zdrojù nebo na místì
vystaveném pøímému sluneènímu záøení).
Pøehrávaè CD èistìte mírnì navlhèen¥m hadøíkem, kter¥
nepou∂tí chloupky. Nikdy nepou|ívejte |ádné
chemické èistící prostøedky, proto|e mohou mít
korozívní úèinky.
CD èistìte hadøíkem, kter¥ nepou∂tí chloupky a to v|dy jen tahy od støedu desky
smìrem k jejímu okraji. Jak¥koliv chemick¥ èistící prostøedek po∂kozuje desku! Na
CD nikdy nic nepi∂te a nic na ne nenalepujte.
Pøi náhlém pøechodu z velmi studeného do velmi teplého prostøedí se mù|e èoèka
opotit. Pøehrávaè CD v tomto pøípadì nefunguje. Ponechejte pøehrávaè CD na
teplém místì a vyèkejte a| se vlhkost odpaøí.
Pou|ívání mobilního telefonu v blízkosti pøehrávaèe CD mù|e zpùsobit poruchy ve
funkci pøístroje.
Dbejte, aby pøístroj nespadl, proto|e by se mohl po∂kodit.
Sluchátka HE205
Sluchátka dodávaná s pøístrojem zasuòte do zástrèky
LINE OUT/p.
Poznámka:
přes výstup LINE OUT/p lze přístroj připojit i k
systému hifi. upravte hlasitost jak na
pøehrávaèe
CD
tak i na systému hifi
Pøípoje pro pou|ití v automobilu (dodávané s pøístrojem nebo je lze zakoupit)
Pou|ívejte pouze konvertor napìtí typu
AY 3545 (4822 219 10033) nebo AY 3548
(3140 118 71890)
(4,5 V støídav¥ proud, kladn¥ pól na støedním v¥vodu) a kazetov¥
adaptér typu AY 3501. Kter¥koliv jin¥ v¥robek mù|e pøístroj po∂kodit.
1 Pøehrávaè CD umístìte na vodorovné, stabilní
plo∂e bez vibrací. Pøesvìdète se, zda je bezpeènì
umístìn a neru∂í ani øidièe, ani
spolujezdce.
2 Pøípoj stejnosmìrného proudu konvertoru napìtí
zapojte na vstup 4.5V DC pøehrávaèe CD (pouze
pro 12 V automobilov¥ akumulátor se
záporn¥m uzemnìním.)
3 Konvertor napìtí vsuòte do pøípoje zapalovaèe.
Je-li to potøebné, vyèistìte pøípoj zapalovaèe,
abyste dosáhli dobrého elektrického kontaktu.
4 Zeslabte zvuk a kazetov¥ adaptér zasuòte do v¥stupu LINE OUT/p pøehrávaèe
CD.
5 Kazetov¥ adaptér vlo|te opatrnì do kazetového prostoru autorádia.
6 Zkontrolujte, zda Vám vodiè nebude bìhem jízdy pøeká|et.
7 Je-li to nezbytné, ztlumte hlasitost pøístroje a regulátorem síly zvuku autorádia
nastavte |ádanou hlasitost.
Nepou|íváte-li pøehrávaè CD, v|dy vytáhnìte konvertor napìtí ze
zapalovaèového pøípoje.
Poznámky: Vyh¥bejte se extrémním tepeln¥m vlivùm, které mù|e zpùsobit
vytápìní v automobilu nebo pøímé sluneèní záøení (napø. v létì v
zaparkovaném autì).
– Je-li na Va∂em autorádiu vstup LINE IN, doporuèujeme ho pøipojit
pøes tento pøípoj namísto pøes kazetov¥ adaptér. Zasuòte
pøipojovací kabel na tento vstup LINE IN a na v¥stup LINE OUT/p
pøehrávaèe CD.
PØEHRÁVAÈ CD
Reprodukce CD
Tímto pøehrávaèem CD lze reprodukovat v∂echny druhy
audio desek, záznamové CD i pøepisovatelné CD.
Nepokou∂ejte se v∂ak reprodukovat CD ROM, CDi, CDV
nebo poèítaèové CD.
1 Posuòte spínaè OPEN 2 a otevøte pøehrávaè.
2 Vlo|te audio CD etiketou smìrem nahoru tak, |e CD
jemn¥m tlakem zasunete na místo
.
3 Stisknìte víko a zavøete pøehrávaè.
4 Stisknutím tlaèítka 2; zapnìte pøehrávaè a zapojte
reprodukci.
yZobrazí se poøadové èíslo aktuální skladby a
doba od zaèátku reprodukce.
Stisknutím tlaèítka 2; lze reprodukci pøeru∂it.
yNa displeji bliká doba pøeru∂ení.
Pøejete-li si v reprodukci pokraèovat, stisknìte znovu
tlaèítko 2; .
5 Pøejete-li si reprodukci ukonèit, stisknìte tlaèítko 9.
yNa displeji se zobrazí poèet skladeb na CD a
doba potøebná k jejich reprodukci.
6 Pøejete-li si vypnout pøístroj, stisknìte tlaèítko 9.
CD vyjmìte tak, |e ji uchopíte za okraj, zdvíháte ji
nahoru, pøièem| støed dr|áku tlaèíte dolù.
Poznámka: Nestisknete-li |ádné z tlaèítek, po chvíli se
pøístroj automaticky vypne, aby nespotøeboval
zbyteènou energii.
Informace o reprodukci
Není-li na záznamovou CD (CD-R) nebo na pøepisovatelnou CD (CD-RW)
záznam poøízen správnì, na displeji se zobrazí vzkaz nF dISC, kter¥
znamená, |e CD není finalizovaná. V tomto pøípadì finalizujte záznam na
nahrávaèi CD funkcí FINALIZE.
V pøípadì pøepisovateln¥ch CD se záznam zapojí 3–15 vteøin po stisknutí
tlaèítka 2; .
Otevøete-li prostor pro CD, reprodukce bude ukonèena.
Bìhem ètení obsahu CD bliká na displeji oznaèení 1-:-.
Hlasitost a hloubka
Seøízení hlasitosti
Hlasitost se seøíídí ovladaèem VOL E.
Seøízení hloubky
Tlaèítkem DBB se zapne èi vypne hloubkov¥ tón.
yPøi zapnutí hloubkového tónu se zobrazí
.
DAL¤Í MO\NOSTI
Volba skladby a její vyhledání
Vyhledání skladby bìhem reprodukce
Stisknete-li jednou nebo nìkolikrát krátce tlaèítko
nebo §, postoupíte na zaèátek aktuální, pøedcháze-
jící resp.následující skladby.
yReprodukce pokraèuje zvolenou skladbou a její
poøadové èíslo se zobrazí na displeji.
Vyhledání skladby, není-li reprodukce zapojena
1 Stisknìte jednou nebo nìkolikrát krátce tlaèítko nebo §. Na displeji se
zobrazí poøadové èíslo zvolené skladby.
2 Stisknutím tlaèítka 2; zapojte reprodukci CD.
yZapojí se reprodukce zvolené skladby.
Vyhledání úryvku skladby bìhem reprodukce
1 Podr|te tlaèítko nebo § stisknuté a hledejte
smìrem dopøedu nebo zpìt |ádan¥ úryvek.
yHledání se zapojí a reprodukce ti∂e pokraèuje.
Po 2 vteøinách se rychlost hledání zv¥∂í.
2 Najdete-li hledan¥ úryvek, tlaèítko uvolnìte.
yReprodukce bude pokraèovat od tohoto bodu
standardním zpùsobem.
Poznámky: – Je-li pøehrávaè ve funkci SCAN (viz kapitola ZPÙSOBY
REPRODUKCE), hledání není mo|né.
Programování skladeb
Do programu lze ulo|it 30 skladeb. Ka|dou skladbu ze do
programu ulo|it i nìkolikrát.
1 Bìhem pøeru∂ení reprodukce zvolte tlaèítkem
nebo §.
2 Stisknutím tlaèítka PROG ji ulo|te do pamìti.
yNápis program se rozsvítí a na displeji se zob-
razí poøadové èíslo naprogramované skladby,
oznaèení P a údaj, kolik skladeb bylo ji| ulo|eno
do pamìti.
3 V¥∂e popsan¥m zpùsobem volte dal∂í skladby a uklá-
dejte je do pamìti.
4 Stisknutím tlaèítka 2; zapojte reprodukci zvolen¥ch
skladeb.
yZobrazí se nápis program a reprodukce se
zapojí.
Pøejete-li si zkontrolovat sestaven¥ program, podr|te
tlaèítko PROG stisknuté zhruba 2 vteøiny.
yNa displeji se budou postupnì zobrazovat poøadová èísla skladeb v
programu.
Notes: Stisknete-li tlaèítko PROG a nezvolíte-li pøedtím skladbu, na
displeji se zobrazí nápis SEL.
Pokusíte-li se naprogramovat více ne| 30 skladeb, na displeji se zobrazí
nápis FULL.
Vymazání programu
Je-li zapnuta reprodukce, stisknutím tlaèítka 9
ji vypnìte.
yNa chvíli se zobrazí nápis CLR, nápis
program zmizí a program bude vymazán.
Poznámka: Program bude vymazán i v pøípadì v¥padku napìtí nebo otevøete-li
víko pøehrávaèe CD nebo vypne-li se pøístroj automaticky.
DAL¤Í MO\NOSTI
Volba zpùsobu reprodukce – MODE
Pøístroj reprodukuje skladby v náhodnì voleném poøadí nebo
opakuje reprodukci jedné skladby, pøíp.celé CD, nebo
umo|òuje poslech nìkolika zaèáteèních taktù v∂ech skladeb.
1 Stisknete-li bìhem reprodukce nìkolikrát tlaèítko MODE,
budete mít mo|nost zvolit nìkterou z následujících
„funkcí“. Oznaèení zvolené funkce se zobrazí na displeji.
yshuffle : Reprodukce v∂ech skladeb CD v náhodnì voleném poøadí, a|
budou v∂echny skladby jedenkrát zreprodukovány.
yshuffle repeat all : Opakování reprodukce v∂ech skladeb CD v
náhodnì voleném poøadí.
yrepeat : Opakování reprodukce skladby.
yrepeat all : Opakování reprodukce celé CD.
ySCAN : Reprodukce prvních 10 vteøin tìch skla-
deb, které je∂tì nebyly reprodukovány.
2 Reprodukce zvolen¥m zpùsobem se zapojí po 2 vteøinách.
Pøejete-li si vrátit se ke standardnímu zpùsobu reprodukce, stisknìte nìkolikrát
tlaèítko MODE, a| z displeje zmizí oznaèení speciálního zpùsobu reprodukce.
ESP / Re|imu úspory energie
Standardní pøenosné pøehrávaèe CD èastokrát pøi úderu nebo otøesu pøeskoèí
jednotlivé èásti skladby CD. Tento pøístroj má v∂ak takovou funkci,
ELECTRONIC
SKIP PROTECTION (ESP),
která i v pøípadì mírn¥ch otøesù zaji∂†uje bezporuchovou
reprodukci. Pøi pøíli∂ siln¥ch otøesech v∂ak ani ESP není schopna zabránit
v¥padkùm zvuku. A není také schopna zabránit ∂kodám, které zpùsobí pád pøístroje
z v¥∂ky! Na tomto pøístroji je ESP zainstalováno automaticky. ESP lze vypnout a
vstoupit do re|imu Power Save (úspora energie). Pomocí re|imu úspory energie se
prodlu|uje |ivotnost baterie a umo|òuje se del∂í pøehrávka.
Stisknìte MODE na déle ne| 2 vteøiny úspora energie zapnuto.
y zmizí.
Stisknìte opìt MODE na déle ne| 2 vteøiny.
y se jednou zobrazí.
RESUME a HOLD
Reprodukci lze pøeru∂it a pokraèovat (i po uplynutí
del∂í doby) od místa, kde byla reprodukce pøedtím
pøeru∂ena (RESUME) a lze i zablokovat v∂echny funkce
tlaèítek (HOLD). Dosáhnete toho nastavením spínaèe
RESUME–HOLD–OFF do pøíslu∂né pozice.
RESUME – pokraèování od místa, kde byla
reprodukce pøeru∂ena
1 Pøejete.li si zapojit funkci RESUME, nastavte spínaè
yZobrazí se nápis resume .
2 Pøejete-li si reprodukci ukonèit, stisknìte tlaèítko 9.
3 Pøejete-li si v reprodukci pokraèovat, stisknìte tla
èítko 2; .
yZobrazí se nápis resume a reprodukce bude
pokraèovat od bodu, kde byla pøedtím pøeru∂ena.
Pøejete-li si vypnout funkci RESUME, nastavte spínaè do pozice OFF.
yNápis resume zmizí.
DAL¤Í MO\NOSTI
RESUME a HOLD
HOLD – blokování v∂ech tlaèítek
Pøejete-li si zablokovat funkce v∂ech tlaèítek, nastavte spínaè do pozice HOLD.
Stisknutí kteréhokoliv tlaèítka zùstane bez úèinku. Tato funkce je u|iteèná napø.
v pøípadì, kdy pøístroj pøená∂íte v ta∂ce. Zapojíte-li funkci HOLD, vyhnete se tomu,
aby se proti Va∂í vùli zapojila nìkterá funkce.
1 Pøejete-li si zapojit funkci HOLD, nastavte spínaè do pozice HOLD.
y
V∂echny funkce tlaèítek budou blokovány. Po stisknutí kteréhokoliv tlaèítka se
zobrazí nápis
HoLd
. Je-li pøístroj vypnut¥, nápis,
hold
se zobrazí pouze v
pøípadì, |e stisknete tlaèítko 2; nebo FM.
2 Pøejete-li si funkci HOLD vypnout, nastavte spínaè do
pozice OFF.
Poznámka: Vypnete-li funkci HOLD tak, |e spínaè
posunete do pozice RESUME, reprodukce bude
pokraèovat od bodu, kde byla pùvodnì
pøeru∂ena.
Poslech rozhlasového pøijímaèe
Kteroukoliv rozhlasovou stanici, vysílající ve vlnovém
pásmu FM lze naladit automaticky nebo manuálnì
øízen¥m ovládáním.
1 Stisknutím FM zapojíte rozhlasov¥ pøijímaè.
Automatické ladìní na rozhlasovou stanici
1 Podr|te nebo § alespoò 2 vteøinu stisknuté.
yRozhlasov¥ pøijímaè se naladí na rozhlasovou
stanici vysílající s dostateènì siln¥m signálem a
ozve se zvuk. Na displeji se zobrazí oznaèení
vlnové délky a frekvence vysílaèe.
2 Pokraèujte v hledání a| najdete |ádanou rozhlasovou
stanici.
Manuálnì ovládané ladìní na rozhlasovou stanici
1 Podr|te nebo § stisknuté.
2 Jakmile se pøiblí|íte k |ádané frekvenci, uvolnìte nebo § a znovu krátce
stisknìte nebo §.
3 Stisknìte nìkolikrát nebo § a| najdete hledanou frekvenci.
yZ rozhlasového pøijímaèe se ozve zvuk. Na
displeji se zobrazí oznaèení vlnové délky a
frekvence vysílaèe.
Pøejete-li si místo poslechu rozhlasového pøijímaèe
radìji reprodukovat CD, stisknìte 2; .
Pøejete-li si vypnout rozhlasov¥ pøijímaè, stisknìte
FM nebo 9.
DAL¤Í MO\NOSTI / ODSTRAÒOVÁNÍ ZÁVAD
Antény
Elektrick¥ vodiè sluchátek je zároveò anténou FM.
Nastavte ho tak, aby byl pøíjem co nejlep∂í.
Programování rozhlasov¥ch stanic
Do programu lze ulo|it 30 rozhlasov¥ch stanic (1-30).
1 Nalaïte |ádanou rozhlasovou stanici a stisknìte
PROG.
2 Stisknìte PRESET3 ,4, je-li to nutné i nìkolikrát, a
zvolte nìkteré èíslo, toto bude programové èíslo
rozhlasové stanice.
3 Volbu potvrïte stisknutím PROG bìhem doby, kdy bliká nápis
PRESET.
yNa displeji se zobrazí nápis
PRESET, oznaèení
vlnového pásma naprogramované rozhlasové
stanice, její frekvence a programové èíslo.
4 V¥∂e popsan¥m zpùsobem ulo|te do programu dal∂í
rozhlasové stanice.
Poznámka: Je-li rozhlasová stanice u| ulo|ena do progra-
mu, na displeji se zobrazí nápis
PRESET a programové èíslo rozhlasové
stanice.
Ladìní na naprogramovanou rozhlasovou stanici
1 Stisknutím FM zapojíte rozhlasov¥ pøijímaè.
2 Jednou nebo nìkolikrát stisknìte PRESET3 ,4 a| se zobrazí po|adovaná
naprogramovaná stanice.
yZ rozhlasového pøijímaèe se ozve zvuk. Na displeji se zobrazí nápis
program, oznaèení vlnového pásma naprogramované rozhlasové stan-
ice, její frekvence a programové èíslo.
Portable CD Player
AZT3200
AZT3201
AZT3202
Audio
Audio
#
%
$
1
2
3
4
5
7
8
9
@
D
IGIT
AL
D
YN
A
MIC
B
ASS
BO
OS
T
CD
T
U
NI
NG
DB
B
MO
D
E
PR
O
G
DIGITAL FM
TUNER
4
5
S
E
C
O
N
D
S
E
L
E
C
T
R
O
N
I
C
S
K
I
P
P
R
O
T
E
C
T
I
O
N
C
D
R
E
W
R
I
T
A
B
L
E
C
O
M
P
A
T
I
B
L
E
0
6
PRESET
!
1
2
1 OPEN
2
3
CD
5
HOLD
OFF
6
PLA
Y
7 V
OLUME
AA
LR6
UM3
!!!
2.
1.
1.
44
0
V
O
L
.
R
E
M
SU
O
F
F
E
L
H
O
D
L
I
N
E
O
U
T
/
DIGIT
AL D
YN
AMI
C
BAS
S
BOO
S
T
CD
T
U
N
I
N
G
DB
B
MO
DE
P
RES
ET
D
IGITA
L
FM
TUNER
DIGITAL FM
TUNER
DIGITAL DYNAMIC BASS BOOST
C
D
T
UNIN
G
DB
B
MOD
E
PR
ESET
DIGIT
DI
G
I
T
A
L
D
YN
A
M
IC
B
A
S
S
B
O
O
S
T
C
D
T
U
NING
DB
B
M
O
DE
PR
ES
E
T
DIG
ITAL FM
T
U
NER
4
5
S
E
C
O
N
D
S
E
L
E
C
T
R
O
N
I
C
S
K
I
P
P
R
O
T
E
C
T
I
O
N
C
D
R
E
W
R
I
T
A
B
L
E
C
O
M
P
A
T
I
B
L
E
DI
G
I
T
A
L
D
YN
A
M
IC
B
A
SS
B
O
O
S
T
CD
TUN
ING
D
BB
MO
D
E
P
RESE
T
DI
GI
T
AL
F
M
T
U
N
E
R
D
I
G
I
T
A
L
DY
NA
M
I
C
B
A
S
S
B
OO
S
T
C
D
T
U
N
I
N
G
D
B
B
M
O
D
E
PRE
S
E
T
DIGITAL F
M
TUNER
DIG
IT
AL
D
YN
A
M
I
C
BA
S
S
B
OO
ST
CD
TU
N
IN
G
D
BB
M
O
D
E
P
R
ES
E
T
DIG
ITAL
FM
T
UN
E
R
4
5
S
E
C
O
N
D
S
E
L
E
C
T
R
O
N
I
C
S
K
I
P
P
R
O
T
E
C
T
I
O
N
C
D
R
E
W
R
I
T
A
B
L
E
C
O
M
P
A
T
I
B
L
E
4
5
S
E
C
O
N
D
S
E
L
E
C
T
R
O
N
I
C
S
K
I
P
P
R
O
T
E
C
T
I
O
N
C
D
R
E
W
R
I
T
A
B
L
E
C
O
M
P
A
T
I
B
L
E
4
5
S
E
C
O
N
D
S
E
L
E
C
T
R
O
N
I
C
S
K
I
P
P
R
O
T
E
C
T
I
O
N
C
D
R
E
W
R
I
T
A
B
L
E
C
O
M
P
A
T
I
B
L
E
4
5
S
E
C
O
N
D
S
E
L
E
C
T
R
O
N
I
C
S
K
I
P
P
R
O
T
E
C
T
I
O
N
C
D
R
E
W
R
I
T
A
B
L
E
C
O
M
P
A
T
I
B
L
E
Printed in China
AZT3200, AZT3201, AZT3202
BELT CLIP
LIFT
LOCK
RELEASE
èÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË ÌÓÏÂÓ‚ Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ
Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡ÌÂÒÚË ‚ ÔÓ„‡ÏÏÛ Ì ·ÓΠ30
Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ. é‰Ì‡ Á‚ÛÍÓ‚‡fl ‰ÓÓÊ͇ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
Á‡ÔË҇̇ ‚ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á.
1 èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÌËË ‚˚·ÂËÚÂ
Á‚ÛÍÓ‚Û˛ ‰ÓÓÊÍÛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ËÎ˧.
2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PROG ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Á‡ÌÂÒÚË
Á‚ÛÍÓ‚Û˛ ‰ÓÓÊÍÛ ‚ Ô‡ÏflÚ¸.
yç‡ ‰ËÒÔΠÁ‡ÊË„‡ÂÚÒfl ̇‰ÔËÒ¸ program Ë
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ÌÓÏÂ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÓÈ
Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË, ‡ Ú‡ÍÊ PË Ó·˘ÂÂ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Á‡ÌÂÒÂÌÌ˚ı ‚ Ô‡ÏflÚ¸ Á‚ÛÍÓ‚˚ı
‰ÓÓÊÂÍ.
3 í‡ÍËÏ Ê ӷ‡ÁÓÏ ‚˚·ÂËÚÂ Ë Á‡ÌÂÒËÚ ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ‚Ò ÌÛÊÌ˚ ‚‡Ï Á‚ÛÍÓ‚˚Â
‰ÓÓÊÍË
.
4 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ 2; ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ̇˜‡Ú¸
ÔÓË„˚‚‡ÌË ‚˚·‡ÌÌ˚ı ‚‡ÏË Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ.
yç‡ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ̇‰ÔËÒ¸
program Ë ÔÓË„˚‚‡ÌË ̇˜Ë̇ÂÚÒfl.
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÔÛÚÂÏ Ì‡Ê‡ÚËfl ÍÌÓÔÍË
PROG
̇ ÔÓÚflÊÂÌËË ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉.
yç‡ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡˛ÚÒfl ‚Ò Á‡ÌÂÒÂÌÌ˚ ‚ Ô‡ÏflÚ¸ Á‚ÛÍÓ‚˚ ‰ÓÓÊÍË
‚ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË Ëı Á‡ÌÂÒÂÌËfl.
èËϘ‡ÌËfl: – ÖÒÎË ‚˚ ̇ÊÏÂÚ ÍÌÓÔÍÛ PROG Ë Á‚ÛÍÓ‚˚ ‰ÓÓÊÍË ÌÂ
‚˚·‡Ì˚, ÚÓ Ì‡ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ̇‰ÔËÒ¸ SEL.
– ÖÒÎË ‚˚ ÔÓÔ˚Ú‡ÂÚÂÒ¸ Á‡ÌÂÒÚË ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ·ÓΠ30 Á‚ÛÍÓ‚˚ı
‰ÓÓÊÂÍ, ÚÓ Ì‡ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ̇‰ÔËÒ¸ FULL.
ëÚË‡ÌË ÔÓ„‡ÏÏ˚
ÖÒÎË ÔÓË„˚‚‡ÌË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ̇ÊÏËÚ 9‰Îfl
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÒÚÂÂÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ.
y ç‡ ‰ËÒÔΠӉËÌ ‡Á ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ̇‰ÔËÒ¸
CLR,ç‡ ‰ËÒÔÎÂfl ËÒ˜ÂÁ‡ÂÚ Ì‡‰ÔËÒ¸
program Ë ‚‡¯‡ ÔÓ„‡Ïχ ÒÚÂÚ‡.
èËϘ‡ÌËÂ: èÓ„‡Ïχ ·Û‰ÂÚ ÒÚÂÚ‡ Ú‡ÍÊÂ Ë ‚
ÒÎÛ˜‡Â ÔÂÍ‡˘ÂÌËfl ÔÓ‰‡˜Ë ˝ÌÂ„ËË, ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÓÚÍ˚ÚËfl
Í˚¯ÍË ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl CD, ‡ Ú‡ÍÊ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‚˚Íβ˜ËÚÒfl.
BAÜHO!
• ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÒÎÛı‡: ç ÒÎÛ¯‡ÈÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì‡ ·Óθ¯ÓÈ „ÓÏÍÓÒÚË.
ùÍÒÔÂÚ˚ ÔÓ ÒÎÛıÛ Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓ ÔÓÒÎۯ˂‡ÌË ÔË
·Óθ¯ÓÈ „ÓÏÍÓÒÚË ÏÓÊÂÚ Ì‡ÌÂÒÚË ÌÂËÒÔ‡‚ËÏ˚È ‚‰ ‚‡¯ÂÏÛ ÒÎÛıÛ.
•ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‰‚ËÊÂÌËfl: ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ̇ۯÌË͇ÏË ÔË ‚ÓʉÂÌËË
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl. ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÓÔ‡ÒÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË Ë ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı
Á‡Ô¢‡ÂÚÒfl Á‡ÍÓÌÓÏ. чÊ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ‚‡¯Ë ̇ۯÌËÍË
ÒÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡Ì˚ ‰Îfl ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËfl ‚ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÏ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â, ˜ÚÓ
ÔÓÁ‚Ó‰flÂÚ ‚‡Ï ÒÎ˚¯‡Ú¸ ÓÍÛʇ˛¯Ë Á‚ÛÍË, Ì ‚Íβ˜‡ÈÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì‡
Ú‡ÍÛ˛ „ÓÏÍÓÒÚ¸, ÔË ÍÓÚÓÓÈ ‚˚ Ì ÒÎ˚¯ËÚÂ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ÓÍÛ„ ‚‡Ò.
ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ : çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ÓÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ, Ú.Í. ˝ÚÓ Î˯ËÚ ‚‡Ò „‡‡ÌÚËË. Ç ÒÎÛ˜‡Â
ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ÔÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ÂÏÓÌÚÌÛ˛ χÒÚÂÒÍÛ˛, ÔÓ‚Â¸ÚÂ
Ô˂‰ÂÌÌ˚ ÌËÊ ÒÓ‚ÂÚ˚. ÖÒÎË ‚‡Ï Ì ۉ‡ÎÓÒ¸ ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸,
ÔÓÍÓÌÒÛθÚËÛÈÚÂÒ¸ Ò ‚‡¯ËÏ ‰ËÎÂÓÏ ËÎË ÂÏÓÌÚÌÓÈ Ï‡ÒÚÂÒÍÓÈ.
çÂÚ ÔËÚ‡ÌËfl ̇ ÔpÓË„p˚‚‡ÚÂΠ‰ËÒÍÓ‚ ËÎË ÔpÓË„p˚‚‡ÌË Ì ̇˜Ë̇ÂÚÒfl
èpÓ‚Âp¸Ú ·‡Ú‡pÂË, Ëx Ôp‡‚ËθÌÛ˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ Ë ˜ËÒÚÓÚÛ.
èpÓ‚Âp¸Ú ̇‰fiÊÌÓÒÚ¸ ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ‡‰‡ÔÚÂp‡. èÓ‰Íβ˜ËÚ ̇‰fiÊÌÓ.
èpË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ‚ χ¯ËÌÂ, ÔpÓ‚Âp¸Ú ‚Íβ˜fiÌÌÓ ÒÓÒÚÓflÌËÂ
Á‡ÊË„‡ÌËfl. í‡ÍÊ ÔpÓ‚Âp¸Ú ·‡Ú‡pÂË.
ç‡ ‰ËÒÔΠ‚˚‰‡fiÚÒfl no diSC
èpÓ‚Âp¸Ú ˜ËÒÚÓÚÛ ‰ËÒ͇ Ë Ôp‡‚ËθÌÓÒÚ¸ Â„Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË (·ËpÍÓÈ ‚‚Âpx).
ÖÒÎË ÎËÌÁ˚ Á‡ÔÓÚÂÎË, Ó·ÓʉËÚ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÏËÌÛÚ ‰Îfl Ëx Ó˜ËÒÚÍË.
ç‡ ‰ËÒÔΠ‚˚‰‡fiÚÒfl nF diSC
ÑËÒÍ CD-RW (CD-R) ·˚Î Á‡ÔËÒ‡Ì Ì‚ÂpÌÓ. àÒÔÓθÁÛÈÚ FINALIZE ̇
Á‡ÔËÒ˚‚‡˛˘ÂÏ ÛÒÚpÓÈÒÚ‚Â.
à̉Ë͇ÚÓp HOLD ‚ÍÎ Ë/ËÎË ÛÒÚpÓÈÒÚ‚Ó Ì p‡„ËpÛÂÚ Ì‡ Óp„‡Ì˚ ÛÔp‡‚ÎÂÌËfl
ÖÒÎË ‚Íβ˜fiÌ HOLD, ÓÚÍβ˜ËÚ „Ó.
ùÎÂÍÚpÓÒÚ‡Ú˘ÂÒÍËÈ p‡Ápfl‰. Ç˚Íβ˜ËÚ ÔËÚ‡ÌË ËÎË Û‰‡ÎËÚ ·‡Ú‡pÂË
̇ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÒÂÍ.
èpÓÔÛÒ͇˛ÚÒfl Á‡ÔËÒË Ì‡ ‰ËÒÍÂ
ÑËÒÍ ÔÓ‚pÂʉfiÌ ËÎË Á‡„pflÁÌfiÌ. á‡ÏÂÌËÚ ËÎË Ó˜ËÒÚËÚ ‰ËÒÍ.
RESUME, SHUFFLE ËÎË PROGRAM ‚Íβ˜fiÌ. éÚÍβ˜ËÚÂ.
á‚ÛÍ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ËÎË ÔÎÓxÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡.
êÂÊËÏ Ô‡ÛÁ˚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚Íβ˜fiÌ (PAUSE). ç‡ÊÏËÚ 2; .
èÎÓxËÂ, Ì‚ÂpÌ˚ ËÎË Á‡„pflÁÌfiÌÌ˚ ÒÓ‰ËÌÂÌËfl. èpÓ‚Âp¸ÚÂ Ë Ó˜ËÒÚËÚÂ.
ç‚ÂpÌÓ ÓÚp„ÛÎËpÓ‚‡Ì ÛpÓ‚Â̸. éÚp„ÛÎËpÛÈÚ ÛpÓ‚Â̸.
ëËθÌÓ χ„ÌËÚÌÓ ÔÓÎÂ. èpÓ‚Âp¸Ú ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËfl
ÔpÓË„p˚‚‡ÚÂÎfl
èpË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ‚ χ¯ËÌÂ, ÔpÓ‚Âp¸Ú Ôp‡‚ËθÌÓÒÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
‡‰‡ÔÚÂp‡, Ôp‡‚ËθÌÓÒÚ¸ ̇Ôp‡‚ÎÂÌËfl ÔpÓË„p˚‚‡ÌËfl ÔpÓË„p˚‚‡ÚÂÎfl
(̇ÊÏËÚ autoreverse ‰Îfl ËÁÏÂÌÂÌËfl ̇Ôp‡‚ÎÂÌËfl), Ë ˜ËÒÚÓÚÛ Á‡ÊË„‡ÎÍË.
èÓ‰ÓʉËÚ ‰Ó ËÁÏÂÌÂÌËfl ÚÂÏÔÂp‡ÚÛp˚.
BELT CLIP
LIFT
LOCK
RELEASE
LE\ITÉ!
• Bezpeèné poslouchání programu: Nenastavujte sílu zvuku do sluchátek nikdy na
nejvy∂∂í hodnoty. Podle názoru u∂ních specialistù zpùsobuje dlouhodobé poslouchání
pøístroje sluchátky se sílou zvuku na vysok¥ch hodnotách trvalé po∂kození sluchu.
• Bezpeèná doprava: Pøi jízdì autem nikdy nepou|ívejte sluchátka. Je to nebezpeèné a v
mnoha zemích je to i zakázané. Máte-li taková sluchátka, která i mimo interiér umo|òují
mít po|itek z hudby, nastavte sílu zvuku tak, abyste sly∂eli, co se okolo vás dìje.
ODSTRAÒOVÁNÍ ZÁVAD
UPOZORNÌNÍ :
V |ádném pøípadì se nepokou∂ejte sami opravit pøístroj, proto|e
v tomto pøípadì ztratíte právo na záruku. V pøípadì jakékoliv závady, pøedtím ne|
odnesete pøístroj do opravny, zkontrolujte ho podle ní|e uveden¥ch bodù. Jestli|e
se Vám problém, na základì námi navrhovaného nepodaøí vyøe∂it, obra†te se na
prodejnu nebo na servis.
Pøehrávaè CD se nezapne nebo pøehrávka nezaène
Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie, zda jsou správnì ulo|ené a zda jsou
kontaktní body èisté.
Mohla se uvolnit pøípojka k adaptéru. Zkontrolujte ji.
Pøi pou|ití v autì zkontrolujte
, zda je zapnuto zapalování. Zkontrolujte té| bate-
rie pøehrávaèe.
Zobrazí se
no diSC
Zkontrolujte, zda je CD èisté a správnì ulo|ené (nálepkou navrch).
Jestli|e se zaml|ila èoèka, nechte ji chvilku vyschnout.
Zobrazí se
nF diSC
CD-RW (CD-R) nebylo správnì nahráno. Na záznamníku CD pou|ijte FINALIZE.
Zobrazí se HOLD, a/nebo pøístroj nereaguje na ovladaèe
Je-li funkce HOLD (podr|et) zapnutá, vypnìte ji.
Elektrostatick¥ náboj. Na pár vteøin odpojte napájení nebo z pøístroje vyjmìte
baterie.
Na CD pøeskakují stopy
CD je po∂kozené nebo zneèistìné. CD vymìòte nebo vyèistìte.
Je zapnut¥ re|im RESUME, SHUFFLE nebo PROGRAM. Pøíslu∂n¥ re|im vypnìte
.
Pøístroj je nìm¥ nebo je zvuk nekvalitní.
Je zapnutá pauza (PAUSE). Stisknìte
2; .
Spoje jsou uvolnìné, vadnì zapojené nebo zneèistìné. Zkontrolujte je a podle
potøeby vyèistìte.
Není správnì seøízená hlasitost. Upravte ji.
Pøístroj je v silném magnetickém poli. Zkontrolujte jeho polohu a spoje.
Umístìte jej mimo zapnuté mobilní telefony.
Pøi pou|ití v autì zkontrolujte, zda je správnì zasunut¥ kazetov¥ adaptér, zda
je správnì nastaven¥ smìr pøehrávky kazety v autì (stisknutím autoreverse
obra†te), a zda je èist¥ kontakt zapalovaèe cigaret. Nechte pøístroj pøizpùsobit
zmìnì teploty.
3140 115 3058.1
AZT3200/14 2/14/03 10:38 AM Page 1