Parkside PDS 200A Grinder User Manual


 
50 SK
Bezpečnostné pokyny / Pred uvedením do prevádzky / Uvedenie do prevádzky
Prístroj musí byť vždy čistý, suchý a bez oleja
alebo mazacích tukov.
J Buďte vždy pozorní! Dbajte vždy na to, čo robí-
te a konajte vždy rozumne. V žiadnom prípade
nepoužívajte prístroj, ak ste nekoncentrovaní
alebo sa necítite dobre.
Rozumeli ste všetkým
pokynom?
J Ak ste sa oboznámili s pokynmi, funkciami a
manipuláciou s prístrojom, môžete začať s prá-
cou. Dodržiavanie všetkých údajov a pokynov
vám zaručí maximálnu bezpečnosť pri práci.
Pred uvedením do prevádzky
Montáž
j Pred uvedením prístroja do prevádzky komplet-
ne namontujte všetky diely.
1)
Upevnite oba ochranné držiaky
2
vľavo a vpravo
na vnútorné strany ochranných krytov
7
. Použite
zobrazený upevňovací materiál v uvedenom
poradí (pozri obr. G, H).
2) Upevnite ochranné sklá
3
vľavo a vpravo na
držiaky
2
. Použite zobrazený upevňovací
materiál v uvedenom poradí (pozri obr. I, K).
Poznámka: obrázky zobrazujú ľavú stranu.
3) Upevnite obe podložky na nástroje
5
vľavo
a vpravo na vnútorné strany ochranných krytov
7
.
Použite zobrazený upevňovací materiál v uve-
denom poradí (pozri obr. L, M).
Poznámka: obrázky zobrazujú ľavú stranu.
j Postavte dvojitú brúsku na stabilnú a rovnú
plochu. Namontujte ju, ak je to možné, na
pevnú podložku, napr. pracovná doska alebo
pracovný stôl. Použite 4 otvory na upevnenie
8
a vhodný upevňovací materiál (nie je súčasťou
dodávky). Pozri k tomu aj obrázok C.
Nastavenie podložky na
nástroje a ochranného držiaka
Pre bezpečnú prácu musia byť podložka na ná-
stroje
5
, ochranné sklá
3
a držiaky
2
správne
nastavené.
j Pravidelne kontrolujte a upravujte nastavenie,
aby sa zodpovedajúco vyrovnalo opotrebova-
nie brúsnych kotúčov
4
.
Nastavenie podložky na nástroje
1) Pre nastavenie uvoľnite nastavovaciu skrutku
6
.
2) Priblížte podložku na nástroje k brúsnemu kotú-
ču
4
, vzdialenosť medzi brúsnym kotúčom
4
a podložkou na nástroje by nemala byť väčšia
ako 2 mm.
3)
Následne opäť dotiahnite nastavovaciu skrutku
6
a ručne skontrolujte, či brúsny kotúč
4
beží
dobre a bezchybne.
Nastavenie ochranných držiakov
1) Pre nastavenie uvoľnite upevňovaciu skrutku
14
.
2) Priblížte držiak
2
k brúsnemu kotúču
4
,
vzdialenosť medzi brúsnym kotúčom
4
a
držiakom
2
by nemala byť väčšia ako 2 mm.
3) Následne opäť dotiahnite upevňovaciu skrutku
14
a ručne skontrolujte, či brúsny kotúč
4
beží
dobre a bezchybne. Vymeňte opotrebovaný
brúsny kotúč
4
. Tento prípad nastáva vtedy,
keď sa aj napriek nastavovaniu vzdialenosti
podložky na nástroje
5
príp. držiaka
2
nedá
požadovaná vzdialenosť zachovať.
Uvedenie do prevádzky
Zapnutie a vypnutie
Napätie sa musí zhodovať s údajmi na typovom
štítku prístroja (prístroje, ktoré sú označené 230 V,
sa môžu zapojiť aj na napätie 220 V).
Zapnutie
j Stlačte spínač ZAP / VYP
9
do polohy „I” = prístroj je zapnutý a beží s
konštantnými otáčkami.