Melissa 743-066 Bread Maker User Manual


 
PRZEPISY
ZWYK¸E BIA¸E PIECZYWO
Woda : 1 1/4 fili˝anki
Mas∏o: 2 ∏y˝ki sto∏owe
Màka pszenna: 3 fili˝anki
Mleko w proszku: 1 ∏y˝ka sto∏owa
Cukier: 2 ∏y˝eczki
Sól: 1 1/2 ∏y˝eczki
Dro˝d˝e: 2 1/2 ∏y˝eczki
Ustaw urzàdzenie na program standardowy (STANDARD) lub
szybki (QUICK).
CHLEB ˚YTNI
Woda : 1 fili˝anka
Mas∏o: 2 1/2 ∏y˝ki sto∏owej
Màka pszenna: 2 1/4 fili˝anki
Màka ˝ytnia: 3/4 fili˝anki
Cukier: 2 ∏y˝ki sto∏owe
Sól: 1 1/2 ∏y˝eczki
Dro˝d˝e: 3 ∏y˝eczki
Ustaw urzàdzenie na program standardowy (STANDARD) lub
program do wypieku chleba razowego (WHOLE-WHEAT).
PIECZYWO FRANCUSKIE
Woda : 1 1/2 fili˝anki
Mas∏o: 1 1/2 ∏y˝ki sto∏owej
Màka pszenna: 3 1/2 fili˝anki
Mleko w proszku: 1 ∏y˝ka sto∏owa
Cukier: 2 ∏y˝ki sto∏owe
Sól: 1 1/2 ∏y˝eczki
Dro˝d˝e: 2 ∏y˝eczki
Ustaw urzàdzenie na program do wypieku ciasta francuskiego
(FRENCH).
PIECZYWO ZIO¸OWE
Woda : 1 1/2 fili˝anki
Oliwa z oliwek: 1 1/2 fili˝anki
Màka pszenna: 3 fili˝anki
Mleko w proszku: 2 ∏y˝ki sto∏owe
Cukier: 2 ∏y˝ki sto∏owe
Sól: 1 1/2 ∏y˝eczki
Estragon: 1 1/2 ∏y˝eczki
Bazylia: 1 1/2 ∏y˝eczki
Oregano: 1 1/2 ∏y˝eczki
Dro˝d˝e: 2 1/2 ∏y˝eczki
Ustaw urzàdzenie na program standardowy (STANDARD).
CHLEB Z ORZECHAMI I RODZYNKAMI
Woda : 1 1/4 fili˝anki
Mas∏o: 2 ∏y˝ki sto∏owe
Màka pszenna: 3 fili˝anki
Mleko w proszku: 1 1/2 fili˝anki
Cukier: 2 ∏y˝ki sto∏owe
Sól: 1 1/2 ∏y˝eczki
Cynamon: 1 1/2 ∏y˝eczki
Dro˝d˝e: 2 1/2 ∏y˝eczki
Rodzynki: 1/2 fili˝anki
Orzechy: 1/4 fili˝anki
Rodzynki i orzechy dodaj po pierwszej serii sygna∏ów
dêwi´kowych. Ustaw urzàdzenie na program standardowy
(STANDARD) lub program do wypieku ciasta francuskiego
(FRENCH).
CHLEB BANANOWY
Woda : 1 fili˝anka
Mas∏o: 2 ∏y˝ki sto∏owe
Wanilia: 1/2 ∏y˝eczki
Banany: 1/2 fili˝anki startych
Màka pszenna: 2 1/2 fili˝anki
Màka
pe∏noziarnista: 3/4 fili˝anki
Mleko w proszku: 2 ∏y˝ki sto∏owe
Miód: 3 ∏y˝ki sto∏owe
Sól: 1 1/2 ∏y˝eczki
Dro˝d˝e: 2 1/2 ∏y˝eczki
Orzechy: 1/4 fili˝anki
Ustaw urzàdzenie na program standardowy (STANDARD).
CIASTO NA PIZZ¢
Woda : 1 fili˝anka
Màka pszenna: 3 fili˝anki
Mleko w proszku: 1 1/2 ∏y˝ki sto∏owej
Cukier: 2 ∏y˝ki sto∏owe
Sól: 1 ∏y˝eczka
Dro˝d˝e: 2 1/2 ∏y˝eczki
Ustaw urzàdzenie na program do wyrobu ciasta (DOUGH).
Po sygna∏ach dêwi´kowych wyjmij ciasto z urzàdzenia. Podziel
ciasto na 6 cz´Êci (kul). Po∏ó˝ jednà cz´Êç na stole; rozwa∏kuj jà na
okràg∏y placek. UmieÊç na lekko nat∏uszczonej formie i nak∏uj
widelcem. Podobnie postàp z pozosta∏ymi cz´Êciami ciasta.
UmieÊç sk∏adniki wedle upodobaƒ. Piec w zwyk∏ym piecu w
temperaturze 180∞C.
BU¸ECZKI
Woda : 1 1/4 fili˝anki
Mas∏o: 3 fili˝anki
Jajko: 1 ubite jajko (+ 1 ubite jajko do posmarowania)
Màka pszenna: 3 fili˝anki
Mleko w proszku: 2 ∏y˝ki sto∏owe
Cukier: 2 ∏y˝ki sto∏owe
Sól: 1 1/2 ∏y˝eczki
Dro˝d˝e: 2 1/2 ∏y˝eczki
Ustaw urzàdzenie na program standardowy (STANDARD).
Wyjmij ciasto po serii sygna∏ów dêwi´kowych. Podziel ciasto na 12
cz´Êci (kul), umieÊç ja na lekko nat∏uszczonej formie. Pozwól
ciastu rosnàç przez 40 minut. Posmaruj ka˝dà cz´Êç ubitym
jajkiem. Piec przez 15 minut w piecu nagrzanym do 180∞C lub do
osiàgni´cia z∏ocistobràzowego koloru.
ROZWIÑZYWANIE PROBLEMÓW
Poni˝ej podano typowe przyk∏ady êle upieczonego pieczywa.
Pieczywo zapada si´.
- Byç mo˝e ciasto jest zbyt p∏ynne. Zmniejsz iloÊç wody o 1/8
fili˝anki. JeÊli do pieczywa dodawane sà owoce lub warzywa z
puszki, nale˝y je starannie odsàczyç.
- Post´puj zgodnie z procesem pieczenia, wyjmij pieczywo z
pojemnika na ciasto natychmiast po upieczeniu. W
przeciwnym wypadku pieczywo nasiàknie wilgocià uwalnianà
podczas procesu och∏adzania.
- Spróbuj innego rodzaju màki.
Wn´trze pieczywa jest zbyt wilgotne.
- Tego typu problem spowodowany jest cz´sto przez rodzaj
màki, na przyk∏ad zbyt ci´˝kà màk´ ˝ytnià, otr´by i màk´
razowà. Wy∏àcz urzàdzenie po wst´pnej fazie roÊni´cia i
rozpocznij proces pieczenia od nowa. Dodatkowa faza
wyrabiania i roÊni´cia dodatkowo spulchni ciasto.
- Dodatek owoców z puszki, jogurtu lub jab∏ek powoduje, ˝e
ciasto jest zbyt p∏ynne. Zmniejsz iloÊç innych p∏ynów, takich
jak woda.
23
BM-101_IM_rev 10/11/04 8:46 Side 23