Elta MW170G Microwave Oven User Manual


 
59 60
P
P
ol
ol
P
P
ol
ol
rozmrażania drobiu. Upewnij się, że folia aluminiowa nie dotyka wewnętrznych części urządzenia. Utrzymuj
odległość minimum 30mm od ścian kuchenki.
•Nie używaj drewnianych pojemników. Drewno wystawione na działanie mikrofal ulegnie wysuszeniu oraz
pęknięciu.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
•Usuń wszystkie materiały opakunkowe.
•Wyczyść urządzenie, tak jak to zostało opisane w części Czyszczenie i Konserwacja.
•Przed użyciem upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone, zwłaszcza drzwi (3) oraz ich uszczelnienie.
Nie należy używać urządzenia jeśli jest ono uszkodzone.
•Nie używaj urządzenia bez pierścienia obrotowego (4) oraz talerza obrotowego (6). Umieść pierścień
obrotowy oraz talerz obrotowy na łączniku (5).
•Upewnij się, że drzwi zamykają i otwierają się prawidłowo. Usuń wszelkie zanieczyszczenia z uszczelnienia
drzwi.
INSTALACJA URZĄDZENIA
Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na kuchence mikrofalowej.
•Umieszczaj urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni.
•Upewnij się, że za urządzeniem i po jego bokach jest odpowiednio dużo przestrzeni. Otwory wentylacyjne
(1) powinny być odkryte przez cały czas. Zapewnij odpowiednią przestrzeń wentylacyjną przynajmniej
200mm nad górną powierzchnią, 100 mm z tyłu, oraz 50mm od stron bocznych urządzenia.
•Nie usuwaj nóżek urządzenia.
•Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury lub wilgoci, oraz upewnij się, że nie znajduje
się ono w pobliżu materiałów łatwopalnych.
•Umieszczanie urządzenia w pobliżu telewizora lub radia może prowadzić do zakłócenia odbioru.
Wskazówki dotyczące unikania zakłócenia odbioru:
- Regularnie czyść drzwi oraz ich uszczelnienie.
- Ponownie wyreguluj antenę radia lub telewizora.
- Zwiększ dystans pomiędzy kuchenką mikrofalową a telewizorem lub radiem.
- Podłącz kuchenkę mikrofalową do innego gniazda zasilania niż to, do którego podłączony jest telewizor lub
radio.
•Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sprawnego gniazda zasilania.
•Kabel zasilania (8) powinien być zawsze łatwo dostępny, tak, aby w każdej chwili mógł być odłączony z
gniazda zasilania.
•Kabel zasilania (8) nie powinien być umieszczony pod urządzeniem oraz nie powinien dotykać ostrych lub
gorących powierzchni.
•Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
USTAWIENIA POZIOMU MOCY KUCHENKI
Ustawienia....................................Zastosowanie
Low ........................................Do utrzymania ciepłej temperatury potraw lub płynów
Defrost ....................................Do rozmrażania mięsa, ryb, drobiu itp
Med ........................................Do delikatnego podgrzania potraw i płynów
M.high ....................................Do odgrzewania wcześniej rozmrożonych potraw
High ........................................Do szybkiego odgrzewania potraw lub płynów
OBSŁUGA
•Otwórz drzwi kuchenki.
•Umieść potrawę lub płyn w odpowiednim pojemniku bądź na talerzu obrotowym. Rozmieść potrawę w
pojemniku lub na talerzu tak, aby jej mniejsze części znajdowały się na zewnętrznej części.
przeciwnym do twarzy.
•Unikniesz w ten sposób poparzeń,
- Przed czyszczeniem pozostaw talerz obrotowy do ostygnięcia.
- Nie umieszczaj gorącej żywności oraz przyrządów kuchennych na zimnym talerzu obrotowym.
- Nie umieszczaj zamrożonej żywności oraz przyrządów kuchennych na gorącym talerzu obrotowym.
•Podczas podgrzewania talerz oraz przybory kuchenne stają się bardzo gorące. Zawsze używaj ochronnej
rękawicy kuchennej. Ryzyko poparzenia!
•Dzieci często nie rozumieją zagrożeń wynikających z używania urządzeń elektrycznych. Nie zezwalaj na
użytkowanie urządzenia przez dzieci bez nadzoru.
Uwaga: Zezwalaj dzieciom na korzystanie z kuchenki tylko po wcześniejszym poinstruowaniu ich, co do
bezpiecznego sposobu korzystania z urządzenia i przedstawieniu niebezpieczeństw związanych z
nieprawidłowym sposobem użytkowania.
•Nie podłączaj urządzenia do uszkodzonego gniazda zasilania. Napięcie w sieci powinno być identyczne z
tym, widocznym na tabliczce znamionowej kuchenki.
•Jeżeli kabel zasilania jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez doświadczonych specjalistów,
pozwoli to uniknąć porażenia prądem.
•Naprawa urządzenie powinna być przeprowadzana wyłącznie przez specjalistów. Niewłaściwa naprawa
urządzenia może powodować zagrożenie dla użytkownika. Uwaga: Niebezpieczne są każde próby
naprawy lub wymiany części odpowiadających za ochronę przed promieniowaniem mikrofalowym
dokonywane przez osoby inne niż doświadczonych specjalistów.
•Urządzenie powinno być po każdym użyciu dokładnie wymyte, a resztki pożywienia usunięte.
•Jeżeli urządzenie nie jest regularnie czyszczone, jego żywotność, ze względu na otarcia, znacznie spada.
Ponadto ma to także wpływ na bezpieczeństwo oraz funkcjonalność kuchenki.
•Produkt ten jest urządzeniem ISM klasy B grupy 2. Grupa 2 zawiera urządzenia ISM (przemysłowe,
medyczne oraz naukowe), w których wytwarzana jest częstotliwość radiowa oraz promieniowanie
elektromagnetyczne, a także inne urządzenia elektroiskrowe. Klasa B zawiera urządzenia, które są
przeznaczone do użytku domowego, a ich źródłem zasilania może być domowa sieć elektryczna.
Przyrządy kuchenne
•Używaj talerzy oraz przyrządów kuchennych, które są przeznaczone do pracy z kuchenką mikrofalówką.
•Z kuchenką możesz używać talerzy lub misek ze szkła, porcelany, ceramiki, plastiku żaroodpornego oraz
materiałów żaroodpornych. Zaleca się używanie przezroczystych naczyń. Zaleca się używanie okrągłych
naczyń, gdyż w naczyniach przekątnych mięso może ulec przegrzaniu w rogach.
•Nie używaj papieru z odzysku, gdyż mogą one zawierać małe kawałki metalu, które mogą powodować
iskrzenie.
•W urządzeniu nie umieszczaj przedmiotów ze złota lub srebra, bądź elementami złotymi lub srebrnymi,
mogą one powodować powstanie iskry oraz ich uszkodzenie.
•Nie używaj zamkniętych pojemników metalowych. Fale mikrofalowe odbijają się od elementów metalowych,
co może powodować powstawanie iskier. Otwarte, płytkie pojemniki metalowe jak np. Miski aluminiowe
przystosowane do pracy z kuchenką mikrofalową mogą zostać użyte ogrzewania potraw błyskawicznych.
• Mała ilość foli aluminiowej może być użyta do zakrycia delikatnych części potrawy, na przykład podczas
NACZYNIE Kuchenka mikrofalowa Grill Tryb połączony
Szkło żaroodporne Tak Tak Tak
Szkło zwykłe Nie Nie Nie
Przybory ceramiczne Tak Tak Tak
Plastik żaroodporny Tak Nie Nie
Papier kuchenny Tak Nie Nie
Metalowe miski lub tacki Tak Tak Nie
Kratki metalowe Nie Tak Nie
Folia aluminiowa/pojemnik z folià
aluminiowà
Nie Tak Nie