Elta MW170G Microwave Oven User Manual


 
99 100
BG
BG
BG
BG
Подходящи чинии и съдове
Използвайте само чинии и съдове, които са посочени като подходящи за използване в
микровълнова печка.
• Стъклени, порцеланови, каменни, керамични, стъклено-керамични, топлоустойчиви синтетични чинии
и купи са подходящи за използване в микровълновата печка. Използването на съдове от прозрачни
материали е за предпочитане. Кръгли съдове са по-подходящи от съдове с ръбове, тъй като често
храната се нагорещява силно в краищата на съда.
• Не поставяйте рециклирана хартия в микровълновата печка, тъй като тя може да съдържа метални
частици, които могат да причинят искри.
• Не поставяйте нищо направено от или съдържащо злато или сребро, тъй като тези метали могат да
причинят образуването на искри и да развалят съда.
Никога не поставяйте метални консерви в уреда. Металите причиняват отбиване на микровълните в
друга посока и това може да причини образуване на искри. За да приготвите бързи храни, може да
използвате отворени плитки съдове (напр. съдове опаковани в алуминиево фолио подходящо за
микровълнова обработка).
• Алуминиево фолио може да бъде използвано за покриване на по-нежните части от месо като
например при размразяване на птиче месо. Внимавайте алуминиевото фолио да не докосва стените
на микровълновата печка. Трябва да се съблюдава минимално разстояние от 30mm от стените на
печката.
• Дървени съдове не бива да бъдат използвани. Изложено на лъчението на микровълни, дървеният
материал изсъхва и се нацепва.
ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА
Разопаковайте микровълновата печка.
• Почистете уреда като следвате инструкциите в Грижа и Поддържане.
• Преди да използвате уреда, проверете дали има повреди. Специално проверете вратата (3) и
уплътненията на вратата. Ако уредът има някаква неизправност, не го използвайте.
• Не използвайте уреда, ако поставката за въртящата се плоча (4) и въртяща се плоча (6) не са
правилно поставени. Вместете поставката за въртящата се плоча и поставете въртящата се плоча
върху активатора (5).
• Проверете дали вратата се отваря и затваря правилно. Почистете всякакви петна и замърсявания по
уплътненията на вратата.
ИНСТАЛИРАНЕ НА УРЕДА
Никакви предмети не трябва да бъдат поставяни върху уреда.
Поставете уреда на стабилна равна повърхност.
• Осигурете достатъчно свободно пространство зад уреда. Пролуки за вентилиране (1) трябва винаги
да бъдат непокрити. Поставете уреда, така че да има свободно пространство от поне 200 mm над
уреда, 100 mm зад уреда и 50 mm от двете страни на уреда.
Крачетата-поставки на уреда не трябва да бъдат разглобявани и отделяни от уреда.
Не поставяйте уреда в близост до източници на високи температури или на влажни места.
Отстранете всякакви възпламенителни предмети в близост до уреда.
• Позиционирането на уреда в близост до радио или телевизор може да причини смущения в сигнала.
Съвети за предпазване от и елиминиране на смущения в сигнала:
- Редовно почиствайте вратата и уплътненията на вратата.
- Настройте отново антената на радио или теливизионен приемник.
- Увеличете разстоянието между микровълновата печка и радиото или телевизора.
- Включете микровълновата печка в контакт различен от контактите в които са включени радиото или
телевизора.
Уреда трябва да е включен в правилно инсталиран ел. контакт.
• Ел.щепсел (8) трябва да бъде лесно достъпен, за да може уреда да бъде незабавно изключен в
случай на опасност.
• Ел. кабел (8) трябва да минава под уреда и не трябва да докосва остри ъгли или нагорещени
• За да избегнете изгаряния, винаги отваряйте нагорещените пакети предназначени за използване в
микровълнова печка (топлоустойчиво фолио, пакети с пуканки, топлоустойчиви пластмасови пакети)
като ги държите на разстояние от лицето.
За да предпазите въртящата се плоча от счупване,
- Винаги я оставяйте да изстине преди да я почистите.
- Не поставяйте гореща храна или горещи съдове на въртящата се плоча, когато тя е студена.
- Не поставяйте замразена храна или съдове на въртящата се плоча, когато тя е нагорещена.
• Когато затопляте храна, чинията или съда, в който е поставена храната, ще се нагорещи.
Затова винаги използвайте ръкохватки, когато изваждате храната. Опасност от изгаряне!
• Децата често не осъзнават опасностите, които могат да възникнат при употреба на ел. уреди. Никога
не оставяйте деца без надзор да използват микровълновата печка.
Внимание: Деца могат да използват уреда, ако са инструктирани за правилната му употреба и
опасностите, които могат да възникнат при употреба.
• Никога не включвайте уреда в неправилно инсталиран ел. контакт. Проверете дали спецификациите
обозначени върху уреда отговарят на спецификациите на ел. мрежа в домакинството ви.
• За да се избегне опасност от нараняване или ел. шок, ел. кабели в неизправност трябва да бъдат
сменяни само от квалифициран техник.
• Поправяне на уреда трябва да бъде извършвано само от квалифицирани техници, тренирани от
производителя. Неправилно извършени поправки могат да причинят опасност за потребителя.
Внимание: Поправка на уреда, която включва разглобяването на защитните съоръжения срещу
радиация от микровълновите вълни може да бъде много опасна, ако се извършва от
неквалифицирани лица.
• Уредът трябва да бъде почистван след всяка употреба и остатъци от храна трябва да се отстраняват.
• Ако уреда не се почиства редовно, живота на повърхностите на уреда се съкращава поради
износване. Също така сигурността и функциите на уреда могат да се понижат вследствие на лоша
поддръжка.
• Този продукт е ISM уред от втора група, клас Б. Група Б включва всички ISM уреди (индустриални,
медицински и научни), в които се произвеждат радио вълни и/или уреди в които се извършва
излагане на електромагнитна радиация. Също така включва уреди за ерозиране чрез ел. искри
(уреди, които отделят малки и фини части от материали чрез ел. обработка). Уреди от клас Б са
предназначени за домашна употреба или за ел. захранване на дома.
БАкЕжЋАћЋ
Подходящ за
микровълнова
обработка
Гриль Комбинирование
Топлоустойчиво стъкло Да Подходящая Подходящая
Нетоплоустойчиво стъкло Не Неподходящая Неподходящая
Топлоустойчиви керамични съдове Да Подходящая Подходящая
Пластмаси предназначени за микровълнова употреба Да Неподходящая Неподходящая
Кърпи или платнени подложки за използване в кухнята Да Неподходящая Неподходящая
Метални съдове и метални тави Не Подходящая Неподходящая
Метална решетка Не Подходящая Неподходящая
Алуминиево фолио или съдове увити в алуминиево фолио Не Подходящая Неподходящая