Elta MW170G Microwave Oven User Manual


 
67 68
NL
NL
NL
NL
Garraumes einhalten.
•Gebruik nooit verzegelde metalen recipiënten. Microgolven worden afgebogen van het metaal, waardoor
vonken kunnen ontstaan. Open, ondiepe recipiënten gemaakt van metaal, zoals dunne folie recipiënten
die vaak gebruikt worden voor magnetronvoedsel mogen gebruikt worden om instant maaltijden op te
warmen.
•Aluminiumfolie mag in kleine hoeveelheden gebruikt worden om zachte stukken vlees te beschermen,
zoals voor het ontdooien van gevogelte. Zorg ervoor dat de aluminiumfolie de zijkanten van de magnetron
in geen geval kan raken. Probeer om minimum 30 mm van de zijkanten van de magnetron te blijven.
•Houten recipiënten mogen niet gebruikt worden. Bij blootstelling aan microgolven kan het hout uitdrogen
en barsten
HET EERSTE GEBRUIK
•Verwijder alle verpakking uit de magnetron.
•Reinig het apparaat zoals beschreven onder Reiniging en Onderhoud.
•Controleer het apparaat op beschadiging voordat u het gebruikt, vooral aan de deur (3) en de
deurdichting. Als het apparaat op een of andere manier beschadigd zou zijn, gebruik het dan niet.
•Als de kogellager (4) en de draaiplaat (6) niet behoorlijk geïnstalleerd zijn, mag u het apparaat niet
gebruiken. Breng de kogellager aan en plaats de draaiplaat op de aandrijving (5).
•Zorg ervoor dat de deur goed opent en sluit. Verwijder alle vuil of andere contaminatie onmiddellijk van de
deurdichting.
INSTALLATIE VAN HET APPARAAT
•Plaats nooit enige voorwerpen op het apparaat.
•Zet het apparaat steeds op een vlak en stabiel oppervlak.
•Zorg ervoor dat er voldoende ruimte achter het apparaat is. De verluchtingsgleuven (1) moeten altijd vrij
gehouden worden. Aat bovenaan minstens 200 mm vrij, 100 mm achteraan en 50 mm aan de zijkanten
van het apparaat.
•De voeten van het apparaat mogen nooit verwijderd worden.
•Zet het apparaat niet op een plaats waar het blootgesteld kan worden aan overdreven warmte of vocht en
controleer of er zich in de onmiddellijke buurt geen ontvlambare voorwerpen bevinden.
•Als het apparaat te dicht bij een radio- of TV-apparaat staat, kan dit de ontvangst verstoren. Advies voor het
vermijden en elimineren van ontvangststoornissen. Reinig geregeld de deur en de dichting van de deur:
- Heroriënteer de antenne van uw radio of TV-set.
- Vergroot de afstand tussen uw magnetron en de radio of TV-set.
- Sluit de magnetron aan op een ander stopcontact dan uw radio of TV-set.
•Controleer of het apparaat aangesloten is op een behoorlijk geïnstalleerd stopcontact.
•De stroomstekker (8) moet altijd gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat hij in geval van nood direct
uitgetrokken kan worden.
De stroomkabel (8) moet onder het apparaat lopen en mag geen scherpe randen of warme oppervlakken raken.
•Het apparaat is enkel bedoeld voor binnenhuisgebruik.
INSTELLING VERMOGENSSTANDEN VAN DE MAGNETRON
Setting (instelling) ......................Gebruik
Low ........................................Om maaltijden of vloeistoffen warm te houden
Defrost ....................................Om vis, vlees, gevogeltje enz. te ontdooien
Med ........................................Om maaltijden en vloeistoffen zachtjes te verwarmen
M. high....................................Om vooraf ontdooide maaltijden te verwarmen
High ........................................Om maaltijden en vloeistoffen snel te verwarmen
BEDIENING
•Open de deur.
•Plaats de maaltijd of de vloeistof in een geschikte recipiënt op de draaiplaat. Plaats het dikste gedeelte van
de maaltijd aan de zijkanten van de recipiënt of de schotel.
de magnetron geschikte plastic zakken steeds weg van uw gezicht om brandwonden te vermijden.
•Om het breken van de draaiplaat te voorkomen,
- moet u deze steeds laten afkoelen voordat u ze begint te reinigen.
- Plaats geen warme voedingswaren of benodigdheden op de koude draaiplaat.
- Plaats geen bevroren voedingswaren of benodigdheden op de hete draaiplaat.
•Bij het verwarmen van de eetwaren zullen de platen en de benodigdheden ook warm worden. Gebruik
daarom altijd ovenhandschoenen om de eetwaren uit de oven te halen. Gevaar van brandwonden!
•Kinderen beseffen het gevaar niet dat gepaard gaat met het gebruik van elektrische apparaten. Laat nooit
toe dat kinderen de magnetron zonder toezicht gebruiken.
Opgelet: Kinderen mogen het apparaat enkel gebruiken als ze voldoende ingelicht zijn over het juiste
gevaar en de mogelijke gevaren.
•Sluit het apparaat nooit aan op een onbehoorlijk geïnstalleerd stopcontact. Controleer of de
stroomvoorziening verenigbaar is met het apparaat, zoals vermeld staat op het gegevensplaatje.
•Om gevaar te vermijden, moet een beschadigde stroomkabel vervangen worden door een behoorlijk
geschoolde servicemonteur.
•Reparaties van het apparaat mogen enkel uitgevoerd worden door een servicemonteur die door de
fabrikant geschoold werd. Onjuiste reparaties kunnen aanzienlijk gevaar voor de gebruiker veroorzaken.
Waarschuwing: Het is voor alle andere personen dan een geschoolde servicemonteur gevaarlijk om
enige onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit te voeren waarbij enige delen van het apparaat
gedemonteerd moeten worden die zorgen voor de beveiliging tegen microgolfstralen.
•Het apparaat moet gereinigd worden en alle voedselresten moeten na elk gebruik verwijderd worden.
•Als het apparaat niet geregeld gereinigd wordt, zal de levensduur van de oppervlakken van het apparaat
aanzienlijk verkort worden door afslijting. Verder kan de veiligheid en de goede werking van het apparaat
beïnvloed worden.
•Dit product is een ISM-apparaat van groep 2, klasse B. Groep 2 omvat alle ISM-apparaten (industriële,
medische en wetenschappelijke apparaten) waarin radiofrequentie-energie geproduceerd wordt en/of
enige vorm van blootstelling van materialen aan elektromagnetische straling gebruikt wordt, alsook
apparaten met vonkerosie. Klasse B omvat apparaten die bedoeld zijn voor huishoudelijk gebruik of die
gebruikt worden voor de stroomvoorziening aan huishoudens.
Geschiktheid van schotels en benodigdheden
•Gebruik enkel schotels en benodigdheden die gemarkeerd zijn als zijnde geschikt voor de magnetron.
•Schotels of kommen gemaakt van glas, porselein, steen, ceramiek, glasceramiek of warmtebestendige
synthetische stoffen zijn geschikt voor gebruik in een magnetron. Het gebruik van transparante materialen
geniet de voorkeur. Ronde recipiënten zijn beter geschikt dan recipiënten met rechte hoeken, aangezien
eetwaren oververhit neigen te geraken in de hoeken.
•Plaats nooit gerecycleerd papier in de magnetron, want dit gevat kleine metalen deeltjes die vonken
kunnen veroorzaken.
•Plaats niets dat gemaakt is van goud of zilverbestanddelen of dat deze materialen bevat in de magnetron,
want dit kan vonken veroorzaken en zal de metalen beschadigen. von ca. 30 mm zu den Wänden des
ELEMENT
Geschiktheid voor
magnetron
Grillen Gecombineerde werking
Warmtebestendig glas Ja Geschikt Geschikt
Niet-warmtebestendig glas Nee Ongeschikt Ongeschikt
Warmtebestendige ceramiek Ja Geschikt Geschikt
Magnetronbestendige plastic Ja Ongeschikt Ongeschikt
Keukenhanddoek Ja Ongeschikt Ongeschikt
Metalen kommen of schotels Nee Geschikt Ongeschikt
Metalen rooster Nee Geschikt Ongeschikt
Dunne folie of containers met
dunne folie
Nee Geschikt Ongeschikt