Elta MW170G Microwave Oven User Manual


 
75 76
TR
TR
TR
TR
ÝLK KULLANIMDAN ÖNCE
•Tüm ambalajlarý çýkartýnýz.
•Cihazý Temizlik ve Bakým bölümünde anlatýldýðý gibi temizleyiniz.
•Cihazý kullanmadan evvel, cihazda bozukluklar olup olmadýðýný kontrol ediniz, önemli olan cihazýn kapýsýnýn
(3) arýzalý olduðunda cihazý kullanmamanýz.
•Cihazý rulo lastiði olmadan (4) ve dönen tabak (6) olmadan çalýþtýrmamanýz. Rulo lastiðini yerleþtiriniz ve
dönen tabaðý beraber hareket ettirme parçasýna yerleþtiriniz (5).
•Kapýnýn doðru kapandýðýndan emin olunuz. Kaplama alanlarýndaki pislikleri derhal temizleyiniz.
CÝHAZI KURMA
•Cihazýn üzerine baþka nesneler yerleþtirmeyiniz.
•Cihazý, düz ve sabit alýþma alanýna kurunuz.
•Dikkat edilmesi gereken, cihazýn yanýnda ve arkasýnda yeterince boþ alan olmasýdýr. Cihazýn havalandýrma
deliklerini (1) her zaman açýk tutunuz. Cihazýn üst köþesinde en azýndan 200 mm, arka tarafýnda 100 mm,
sað ve solunda, en azýndan 50mm mesafe býrakýnýz.
•Cihazýn ayaklarýný çýkartmayýnýz.
•Cihazý, fazla sýcak alanlara veya rutubete veya alevli alanlara kurmayýnýz.
•Yayýn bozulmamasý için, cihazý radyo ve TV-cihazlarýnýn yakýnýna kurmayýnýz
Algýlamada sorunlar çýktýðýnda öneriler:
- Cihazýn kapýsýný ve kaplama þeritlerini temizleyiniz
- Radyonun ve televizyonun alýcý anteninin yeniden ayarlayýnýz
- Mikro dalga fýrýnýnýn radyoya ve televizyona mesafesini geniþletin
- Mikro dalga fýrýnýný radyo ve televizyon ile baþka bir prize baðlayýnýz
•Bu cihazý sadece uygun þekilde monte edilmiþ bir prize baðlayýnýz.
•Elektrik kablosu (8) her zaman ulaþýlabilir biçimde olmasý gerekmektedir. Acil durumlarda kabloyu prizden
çekebilmeniz gerekmektedir.
•Elektrik kablosu (8) cihazýn altýnda geçmemesi gerekmektedir. Ayný þekilde sýcak alanlara veya keskin
köþelere deðmemesi gerekmektedir.
•Bu cihaz sadece korumalý alanlarda kullaným için üretilmiþtir.
MÝKRODALGA GÜÇ SEVÝYELERÝ AYARI
Ayarlar.................................... Kullaným
Low ........................................ Besin maddelerini sýcak tutmak
Defrost .................................... Balýk, et veya tavuk eti vs.
Med ........................................ Hafifçe piþirmek ve ýsýtmak
M.high .................................... Eritilmiþ yemeklerin ýsýtýlmasý
High ........................................ Hýzlý piþirmek ve ýsýtmak
ÝÞLEM
•Kapýyý açýnýz.
•Besin maddelerini uygun bir kaba yerleþtirip dönen tabaða koyunuz. Besin maddelerinin kalýn taraflarýný,
tabaðýn kenarýna daðýtýnýz.
Besin maddelerini kapatmak
•Besin maddelerini özel mikro dalgaya dayanýklý kapaklar ile kapatýnýz. Böylelikle yemeðin her tarafý ayný
þekilde iyi piþer. Ayrýca yemekleri kapatmak, sýçramalara karþý önlem olur ve besin maddeleri kurumaz.
Besin maddelerini korumak
•Ýnce et ve tavuk parçalarýný folyo ile kapatýnýz, böylelikle fazla piþmeyi engellemiþ.
Yemekleri karýþtýrmak
•Mümkünse dýþtan içe doðru, tabaðýn ortasýna kadar, bir iki kere karýþtýrýnýz.
•Çocuklar birçok zaman elektrikli aletlerden doðabilecek tehlikeleri kestirememektedirler.
Bu yüzden çocuklarý kesinlikle mikro dalga fýrýnýnýn yanýnda tek baþýna býrakmayýnýz.
Dikkat: Cihazý çocuklar kullanacak ise, evvelden yeterince kullaným bilgisi verildikten sonra ve çocuklarýn
cihazý tehlikesiz bir biçimde kullanmasýný öðrendikten sonra ve yanlýþ kullaným imkâný ortadan kalktýktan
sonra izin veriniz.
•Cihazý sadece gerektiði þekilde kurulmuþ bir prize baðlayýnýz. Elektrik kaynaðýnýn, cihazda kullanýlan
elektriðe uygun olduðunu kontrol ediniz.
•Arýzalý bir elektrik kablosu, tehlikeleri önlemek için, sadece eðitilmiþ servis saðlayýcýsý tarafýndan
deðiþtirilmesi gerekmektedir.
•Tamiratlar sadece müþteri hizmeti tarafýndan yapýlmasý gerekmektedir. Bu kiþiler üretici tarafýndan eðitimden
geçmiþleridir. Düzgün onarýlmayan cihazlar kullanýcýlar için büyük tehlikelere yol açabilir. Dikkat: Cihazýn
tamiratý, sadece bu konuda eðitilmiþ olan kiþiler için tehlikeli deðildir. Tamir esnasýnda cihazýn kaplamasý
çýkarýlmasý gerekmektedir. Bu kaplama mikro dalga ýþýnlarýna karþý koruma saðlar.
•Cihazý her kullanýmdan evvel temizleyiniz ve yemek artýklarýný çýkartýnýz.
•Cihazý belirli aralýklarda temizlemediðinizde, bu cihazda aþýnmalara sebep olabilir ve cihazýn ömrünü kýsaltýr.
Ayný þekilde güvenliðin tam olarak saðlanmamasý ve cihazýn çalýþma sisteminde sorunlara sebep olabilir.
•Bu cihaz 2. Grup B. Sýnýfý bir ISM-cihazýdýr. 2. Grup tüm (endüstri, bilimsel, týbbi) cihazlarý, kullaným
esnasýnda Radyo frekans enerjisi üreten ve/veya elektro manyetik dalga yayan nesne iþleminde kullanýlan
cihazlarý ve dalga aþýndýrma cihazlarýný kapsar. B sýnýfý cihazlar ev kullanýmý için üretilmiþ veya ev elektriðine
göre üretilmiþ cihazlardýr.
Cihaz için kullandýðýnýz mutfak malzemeleri
•Sadece mikro dalga fýrýnlarýna uygun mutfak eþyalarý kullanýnýz.
•Cam, porselen, taþ, seramik, cam seramik veya sýcaklýða dayanýklý mikro dalga fýrýnlarý için uygundur. Iþýk
geçiren nesneler kullaným için daha uygundur. Yuvarlak nesneler, köþeli nesnelerden daha uygundur.
Köþelerde bulunan besin maddeleri çok fazla ýsýnabilir.
•Arýtýlmýþ kâðýt kullanmayýnýz. Bunlarýn içinde küçük madeni parçalar bulunabilir. Bu parçalar kývýlcým
üretebilir.
•Altýn veya gümüþ kaplamalý malzeme kullanmayýnýz. Bunlar kývýlcým üretebilir ve dekor bozulabilir.
•Kapalý madeni kaplar kullanmayýnýz. Mikro dalgalar madeni parçalardan geri yansýtýlýr ve kývýlcým oluþumu
gerçekleþebilir. Açýk, düz madeni kaplar, alüminyum kaplar vs. hazýr yemeklerin ýsýtýlmasý için kullanýlabilir.
•Alüminyum folyoyu küçük parçalar halinde, hassas alanlara, tavuk eritmek için vs. kullanýlabilir. Dikkat
edilmesi gereken alüminyum kâðýdýn cihazýn iç duvarýna deðmemesi gerekmektedir. Cihazýn iç duvarýna en
azýndan 30 mm mesafe býrakýlmasý gerekmektedir.
•Tahta kaplar uygun deðildir. Mikro dalgalar sayesinde tahta kurur ve çatlamalar meydana gelebilir.
TABAK Mikro dalga Izgara Birleflik ifllem
Sýcaklýða dayanýklý cam
Uygun Uygun Uygun
Sýcaklýða dayanýklý olmayan
cam
Uygun deðil Uygun deðil Uygun deðil
Sýcaklýða dayanýklý seramik
Uygun Uygun Uygun
Mikro dalgaya dayan›kl› plastik Uygun
Uygun deðil Uygun deðil
Mutfak kâðýdý
Uygun
Uygun deðil Uygun deðil
Madeni teneke/madeni kap
Uygun deðil
Uygun
Uygun deðil
Madeni ýzgara Uygun deðil
Uygun
Uygun deðil
Alüminyum kâðýt/folyo, içinde inyum
folyo bulunan kap
Uygun deðil
Uygun
Uygun deðil