Elta MW170G Microwave Oven User Manual


 
97 98
BG
BG
BG
BG
ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ MW170G/GE БЋАжГВЕћВГВА лнжВА и ГжЋћ
Уважаеми клиенти,
Прочетете внимателно тези инструкции преди да свържете уреда към електрическата мрежа. Това ще
предотврати евентуални повреди.
Обърнете специално внимание на съветите за сигурност.
Ако предоставите този уред на трета страна, уверете се, че го предовтавяте заедно с тези инструкции.
СГЛОБЯВАНЕ
Части
1. Пролуки за вентилиране
2. Прозорец
3. Врата
4. оставка за въртящата се плоча
5. Активатор
6. Въртяща се плоча
7. Грил решетка
8. Ел. кабел и щепсел
9. Ключ за контролиране на работната степен
10. Ключ за контролиране на времетраенето
11. Грил
Избор на Степените
Ключ за контролиране на времетраенето (10)
0 – 30 минути
Ключ за контролиране на работната степен (9)
LOW (Ниска степен) 119W
DEFROST (Размразяване) 259W
MED (Средна степен) 462W
M.HIGH (Средновисока степен) 595W
HIGH (Висока степен) 700W
GRILL (Грил) 800W
COMB 2 MW 49% & ГРИЛ 51%
COMB 2 MW 49% & ГРИЛ 51%
COMB 3 MW 67% & ГРИЛ 33%
СЪВЕТИ ЗА СИГУРНОСТ
Грешно боравене или неправилно използване може да причини повреди на уреда или наранявания
на потребителя.
Уреда трябва да се използува само за определените му цели. Производителят не носи отговорност за
повреди възникнали като следствие на неконвенционално използуване или неправилна
експлоатация.
Преди да свържете уреда към електрическата мрежа, уверете се,че вида и волтажа на
електричеството отговарят на информацията обозначена върху уреда.
Никога не поставяйте уреда или щепсела във вода. Ако уреда падне във вода, незабавно
издърпайте щепсела от контакта и предайте уреда на сервизен техник преди повторна експлоатация.
Опасност от електрически удар!
Никога не опитвайте да отворите уреда!
Никога да поставяйте предмети в уреда.
Не използувайте уреда с мокри ръце или на мокър под или във влажна среда.
Никога не докосвайте щепсела с мокри или влажни ръце.
Редовно проверерявайте щепсела и кабела за повреди. Ако има такива повреди, уведомете
сервизен техник и поискайте тяхната замяна.
Не употребявайте уреда ако щепсела или кабела е повреден, в случай на удар от падане или други
повреди. В такива случаи уведомете сервизен техник за поправка.
Никога не опитвайте да поправите уреда сами. Опасност от електрически шок!
Щепсела не трябва да се оставя да виси над остри ъгли и трябва да е далеч от гореши предмети и
пламъци. Когато изключвате щепсела, дръпнете него а не кабела.
Вграден прекъсвач ненадвишаващ 30мА може да добави допълнителна защита на Вашето
домакинство. Консултирайте се със специалист по електричество за по-нататъшни съвети.
• Поставете кабела и евентуалните удължители по такъв начин, че да не представляват опасност от
спъване и да не могат да се издърпват по случайност.
Ако използувате удължителен кабел, то той трябва да е подходящ за сътветният електрически
капацитет, иначе е възможно да прегори.
Този уред не е предназначен за търговска употреба както и употреба на открито.
Никога не оставяйте уреда без наблюдение докато е в употреба.
Децата не разпознават опасностите от неправилното използуване на електрически уреди.
Следователно, никога да позволявайте на деца да използуват електрически уреди без наблюдение.
Внимание! Уреда е захранен с електричество докато е свързан към електрическата мрежа.
Изключете уреда преди да издърпате кабела.
Никога не носете уреда за електрическия кабел.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
В началото може да се появят пушек или миризма на изгоряло, което е нормално и не бива да
причинява притеснение. Помещението в което уредът е поставен трябва да е добре и редовно
проветрявано.
• Използвайте този уред само за приготвянето на ястия и напитки.
• Не използвайте уреда за сушене на дрехи.
• Не съхранявайте храни или предмети в уреда.
• Включвайте микровълновата печка само когато сте поставили ястия или напитки.
• Ако уредът е включен без да има храна или напитки поставени за претопляне, уредът може да
прегрее. Това може да причини повреда на уреда.
• Включвайте уреда само ако въртящата се плоча е поставена правилно.
• Отстранете всички възпламеними опаковачни материали от храните или напитките преди да ги
затоплите. Те могат да причинят пожар. Ако се появи пушек, незабавно изключете уреда и
дръпнете ел. щепсел от контакта. Не отваряйте вратата, за да могат евентуално образували се
пламъци да загаснат вътре в уреда.
• Когато топлите течности, не поставяйте метални лъжици или подобни предмети в течностите, които
могат да забавят процеса на затопляне. Когато възникне забавяне процеса на затопляне, точката на
варене е достигната без течността да заври, при което се причинява прегряване. В такива случаи и
най-малкото преместване на течността или на предмет в нея, може да причини внезапно процесът
на варене да започне. Опасност от изгаряне!
• Никога не топлете храна или напитки в консерви, алуминиеви кутии или вакумирани пакети, защото
могат да експлодират при затопляне.
• Храни с ципеста кожа като домати, картофи, наденица трябва да бъдат обелени преди топлинна
обработка, за да се предотврати раздробяване на части.
Не поставяйте за затопляне ястия, които не са обелени. Необелени яйца се затоплят по-бързо отвътре
докато черупката се затопля по-бавно, в последствие на което яйцата могат да експлодират.
Разкъсайте ципата на жълтъка на яйца, които ще пържите в микровълновата печка.
• Преди да затоплите храна за бебета, отстранете всякакви запечатани опаковки или биберони. След
затоплянето, разклатете добре, за да може температурата да се разпространи равномерно в
продукта.
Винаги проверявайте температурата преди да дадете хранителния продукт на детето.
10
9
M-Low
Med
M.High
High
TIME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11