Elta MW170G Microwave Oven User Manual


 
87 88
CZ
CZ
CZ
CZ
GRILOV
ÁNÍ
Chce-li grilovat, položte pokrm na mřížku a dejte na otočný talíř.
Potravina/pokrm Hmotnost v Nastavení Čas v Poznámka
gramech kolečka zapnutí minutách.
Chléb
Toastový chléb / 11mm 4 plátky Grill Grilovat cca. 3 1/3 Předehřát přístroj asi na
(z každé strany) 5 minut..
Maso
Hovězí plátek Cca. 500 Grill Cca. 50 Předehřát přístroj asi na
(4 plátky.) 5 minut a otáčet plátky
přibližně každých 25 minut.
Kuřecí stehna Cca. 240 Grill Grilovat asi 48 Předehřát přístroj asi na
5 minut otáčet kuře
přibližně každých 24 minut.
Poznámka: můžete také pomocí grilu opéci již dříve ohřáté potraviny.
K
OMBINOVANÉ OHŘÍVÁNÍ
Když používáte kombinované ohřívání, dejte potravinu do vhodné nádoby a položte na otočný talíř. Vyberte kombinované
ohřívání 1, 2 nebo 3 a nastavte požadovaný čas.
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
•Prosím, také se řiďte Bezpečnostními Doporučeními.
•Odpojte kabel ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout.
•Přístroj nikdy neponořujte do vody.
•Používejte pouze jemné čistící prostředky a nepoužívejte drsné látky jako benzen, drátěnku nebo ostré
předměty při čistění.
•Talíř a obruč pod talíř může být při mytí vyndána.
•Umyjte vnitřek mikrovlnné trouby jemným hadříkem s jemným čistícím prostředkem a potom otřete do
sucha.
•Zkontrolujte, zda jste odstranili všechny nečistoty ze dvířek a zavírání dvířek. Opatrně umyjte teplou vodou
se saponátem a dobře otřete do sucha utěrkou.
•Jestliže se olej, polévka apod. rozlila uvnitř v mikrovlnné troubě, ihned umyjte, jinak se při dalším použití
může objevit. Rozlitý pokrm může způsobit požár!
•Vložte správně obruč pod talíř a otočný talíř.
•Otřete povrch mikrovlnné trouby vlhkým hadříkem s jemným saponátem.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Operační napětí : 230V~ 50Hz
Spotřeba : 700W mikrovlnné energie
800W Gril
Objem mikrovlnné trouby : 17 l
UPOZORNĚNÍ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Tento výrobek se nesmí po ukončení své životnosti likvidovat s normálním domovním odpadem, ale
musí být odevzdán na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Symbol
na výrobku, návodu k použití či obalu na to upozorňuje.
Materiály jsou recyklovatelné podle svých označení. Recyklací, využitím materiálů nebo jinou
formou zužitkování starých přístrojů důležitým způsobem přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.
Zeptejte se prosím obecní správy na příslušné likvidační místo.
ZÁRUKA A ZÁKAZNICKÝ SERVIS
Naše zařízení podléhají před vyexpedování přísné kontrole kvality. I když napříč veškeré starostlivosti během
výroby nebo během přepravy dojde k poškození, žádáme vás, aby jste se obrátili na zákaznický servis Elta (tel.
0800/555510). Mimo nároků vyplývajících ze zákonné záruky má kupující garanční nárok: Pro zakoupený
přístroj poskytujeme 24-měsíční lhůtu, (přiložený garanční list), která se začíná dnem zakoupení přístroje.
Během této doby bezplatně odstraňujeme opravou nebo výměnou všechny nedostatky, které jsou prokazatelně
chybami materiálu nebo výroby. Nedostatky v důsledku nepřiměřeného zacházení s přístrojem a chyby, které
vyplívají ze zásahů nebo oprav, případně z instalace jiných nebo cizích částí, nespadají do působnosti této
záruky.
elta GmbH
Carl-Zeiss-Str. 8
63322 Rödermark