Elta MW170G Microwave Oven User Manual


 
77 78
TR
TR
TR
TR
Yemekleri karýþtýrmak ters/düz etmek
•Hamburger ve tavuk gibi besin maddelerini piþirme iþleminde bir kere döndürünüz. Büyük parçalarý birkaç
kere çeviriniz, böylelikle yemeðin her tarafýný iyi piþirebilirsiniz. Köfte cinsi yemekleri, tabaðýn kenarýna
doðru itiniz.
Dinlenme süresi
•Piþirilmiþ sývý maddeler, bazen ardýndan tekrar sýçrayabilir. Bu yüzden piþirmeden sonra bir süre bekleyiniz.
Besin maddelerini ve sývý maddeleri çýkartýnýz ve mümkünse karýþtýrýnýz. Bu süre içinde besin maddelerini
kapatýnýz. Böylelikle yemekler hazýr olur, ancak fazla piþmez.
Mikro dalgaya dayanýklý plastik folyo
•Fazla yaðlý yemekleri kesinlikle folyoya deðdirmeyiniz, aksi takdirde folyo eriyebilir.
Mikro dalgaya dayanýklý plastik kap
•Basý kaplar yaðlý yemekleri veya çok þekerli yemekler piþirmeye uygun deðildir.
•Kapaðý kapatýnýz.
•Elektrik kablosunu (8) uygun bir prize takýnýz.
•Güç ayar düðmesi (9) ile istediðiniz mikro dalga seviyesini ayarlayýnýz.
•Zaman ayarýný (10) istediðiniz zamana getiriniz. Cihaz açýlýr ve ýþýk yanar. Piþirme iþlemini hep kýsa süre
sürdürün. Gerekirse tekrar piþiriniz. Fazla piþmiþ besin maddeleri duman oluþturabilir veya ateþ kapabilir!
•Cihaz ayarlanmýþ zamandan sonra otomatik olarak kapanýr. Ayný zamanda bir sinyal sesi duyulur ve ýþýk
söner.
•Cihaz kullanýlmadýðýnda elektrik fiþini prizden çekiniz.
•Kapý açýldýðýnda ve besin maddeleri çýkartýldýðýnda, zaman ayarýný 0 pozisyonuna getiriniz, böylelikle cihazýn
tekrar açýlmasý engellenmiþ olur.
Not:
•2 dakika piþirme süresinde, zaman ayarýný ilk önce 3 dakika süresine getiriniz ve ardýndan geri çeviriniz.
•Piþirme süresini her zaman deðiþtirebilirsiniz. Zaman ayarýný 0 pozisyonuna getirerek piþirmeyi önceden
bitirebilirsiniz.
•Pencereden (2) piþme iþlemini izleyebilirsiniz.
•Piþme seviyesini her zaman kapaðý açarak kontrol edebilirsiniz. Kapý açýldýðýnda piþirme süresi otomatik
olarak kesilir. Kapý kapatýldýðýnda piþme süresi devam eder.
TABLOLAR
•Aðýrlýk ve zaman bilgileri ortalama deðerlerdir. Bunlar parçalarýn büyüklüðüne göre, kalite ve sýcaklýðýna
göre deðiþirler. Ayrýca yemeðin nemlilik durumu da bu hususa etki yapabilir. Gerektiði takdirde tekrar
piþiriniz.
Eritmek (Defrost)
•Eritme eviyesi çið besin maddelerini zarar vermeden eritir. Düz parçalar yüksek parçalara göre daha iyi
erirler. Besin maddelerini iyice tabaða daðýtýnýz. Kalýn formlu besin maddeleri, bütün balýklarý veya tavuk
etini, yerleþtirirken, kalýn parçalarýn dýþa gelmesine dikkat ediniz.
•Sýký parçalarý, mesela Balýk, birkaç kere ters düz ediniz. Besin maddelerini buzunu tam eritmeyiniz. Altta
belirtilmiþ olan bilgiler besin maddelerinin tam olarak eritilmesini saðlar.
Besin maddesi/yemek Gramaj Güç Zaman Ardýndan erime süresi
Notlar
seviyesi dakika
Et
Dana kýymasý ortalama ca. 500 Defrost Ort. 10 Ort. 5
Tavuk cinsi
Tavuk ort. 1250 Defrost ort. 30 ort. 15 Kanat ve butlarý alüminyum
kâðýda sarýnýz ve zamanýn
yarýsýna geldiðinizde
çeviriniz.
Meyve
Böðürtlen ort. 250 Defrost ort. 4
1/2
ort. 5
Uyarý: Hep ilk önce düþük ýsýtma seviyesi ile baþlayýnýz ve gerekirse zamaný uzatýnýz.
Isýtmak
Besin maddesi/ yemek Miktar gramaj Güç seviyesi Zaman dakika Notlar
Bir porsiyon yemek
Yemeðin yapýlýþý:
Yaklaþýk 100g kýyma High ort. 5
1/2
Yemek tabaðýný kapatýnýz.
Yaklaþýk 200g havuç Piþirme iþleminden sonra
Yaklaþýk 200g patates püresi tabaðý yaklaþýk 3 dakika
bekletiniz.
Sebze
Sebze (brokoli, bezelye, havuç) Her biri Ort. 100 M.High ort. 12
1/2
Sebzeyi eritiniz ve ýsýtýnýz,
kapatýnýz, karýþtýrýnýz.
Eritme ve ýsýtma
iþleminden sonra, sebzeyi
ortalama 3. dakika
bekletiniz.
PI
ÞIRME
Besin maddesi /yemek Miktar gramaj Güç seviyesi Zaman dakika Notlar
Et
Kimya ort. 900 High ort. 16
1/2
Isýndýktan sonra, Ort. 5
dakika daha piþiriniz.
Tavuk cinsi
Tavuk ort. 1100 High ort. 29 Ortalama 15 dakika sonra
çeviriniz ve 5 dakika daha
piþiriniz.
Balýk
Balýk filesi, donmuþ 4 dilim Ort. 100 g M. High ort. 12
1/2
Kapatýnýz ve 5 dakika daha
arýndan piþiriniz.
Tatlýlar
Bisküvi ort. 475 High ort. 8 Yaklaþýk 5 dakika daha
piþiriniz.